Patrimoniu industrial în România

ARHEOLOGIA INDUSTRIALĂ

Repere internaţionale şi contribuţii româneşti

 

 

Repere internaţionale

 

În 2003 participanţii la congresul TICCIH – Comitetul Internaţional pentru Conservarea Patrimoniului Industrial - ce a avut loc la Moscova, declarau în preambulul Chartei Patrimoniului Industrial următoarele: „clădirile şi structurile construite pentru activităţi industriale, procesele şi uneltele folosite, oraşele şi peisajele în care sunt amplasate, împreună cu manifestările lor tangibile sau intangibile, sunt de o importanţă fundamentală. Ele trebuie studiate, istoria lor trebuie predată, înţelesul şi semnificaţia lor trebuie demonstrate şi subliniate în ochii opiniei publice, iar exemplele cele mai semnificative şi caracteristice trebuie identificate, protejate şi întreţinute, în sensul Chartei de la Veneţia, spre folosul prezentului şi viitorului”

Charta Patrimoniului Industrial [1] – document de referinţă în domeniul relativ nou al protejării patrimoniului industrial, reprezintă rezultatul unei evoluţii continue a arheologiei industriale în a doua jumătate a secolului al XX-lea, evoluţie care a coincis, uneori, cu lupta pentru recunoaşterea legitimităţii unui astfel de câmp de cercetare inedit.

Termenul de „arheologie industrială” începe să fie utilizat la jumătatea anilor ‘50 în Anglia, unde stratificările industriei, începând cu jumătatea secolului al XVIII-lea, marchează aproape tot teritoriul naţional. Se propunea cercetarea urmelor revoluţiei industriale – fabrica, cu toate infrastructurile ei, căi ferate, poduri, gări, cartiere muncitoreşti, hale comerciale, lucrări care nu numai că au modificat teritoriul, dar au condiţionat din ce în ce mai profund viaţa colectivităţii.

În 1959, “Council for British Archaeology” foloseşte oficial termenul şi chiar creează un Comitet de Cercetare în Arheologie Industrială, aceasta în paralel cu înfiinţarea unor cursuri specializate la câteva universităţi britanice.

Odată cu creşterea constantă a interesului în domeniu, ia fiinţă în 1973 Comitetul Internaţional pentru Conservarea Patrimoniului Industrial – TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage) a cărui activitate continuă meritoriu până în prezent.

Începând cu  recomandarea 872 /1979 a Consiliului Europei, prima recomandare în domeniu, continuând cu recomandarea R 20/1990 referitoare la “protejarea şi conservarea patrimoniului tehnic, industrial şi a lucrărilor de artă în Europa” şi cu Charta Patrimoniului Industrial – TICCIH 2003 (ICOMOS 2005), politicile europene de protecţie a patrimoniului se apleacă cu mai multă atenţie şi eficienţă spre cercetarea şi conservarea integrată a patrimoniului industrial. Campanii de reperare şi inventariere sistematică s-au derulat, ca primi paşi indispensabili, încă din anii `60 (Anglia, Scoţia) şi `80 (Franţa Italia). Acest lucru răspundea necesităţii luării de decizii informate imediate în vederea protecţiei patrimoniului industrial în condiţiile atât ale unei explozii a pieţei patrimoniului „invadate” de valori industriale produse uneori cu doar câteva decenii în urmă, cât şi ale pericolului distrugerii în contemporan a industriilor martor, depăşite tehnic şi considerate desuete. Pe lângă pierderi inevitabile, numeroase monumente europene au fost recuperate mai ales începând cu anii 90 si, odata cu recunoasterea internaţională a importanţei domeniului, mai multe situri industriale au fost incluse în Lista Patrimoniului Mondial. 

 

Din punct de vedere terminologic sintagma „arheologie industrială” a fost de la început controversată. De la prima definiţie a domeniului, aparţinând lui Michael Rix, care afirma că arheologia industrială se ocupă cu descoperirea vestigiilor timpurii produse de revoluţia industrială [2] , noţiunea evoluează, iar înţelegerea sa variază de la interpretări „poetice” (Franco Borsi, 1979 [3] ) la definiţii contemporane mai tehnice şi cuprinzătoare (Charta TICCIH 2003 [4] ) 

Asocierea celor două noţiuni - “arheologie” / “industrial”, produce la prima vedere un fel de “rumoare semantică”, cum spune Franco Borsi [5] şi cere, desigur, unele explicaţii. Disconfortul terminologic derivă, din aparenta contradicţie între noţiunea de arheologie ca ştiinţă a anticului, a pierdutului şi cea de industrial ca fenomenologie tehnică, economică, productivă complexă, legată de trecutul recent, de actualitate - aici contradicţia se referă la parametrul temporal. De asemeni contradictoriu este şi modul convenţional de înţelegere a arheologiei clasice, pe de-o parte, ca studiu al producţiilor înalt artistice şi a industrialului, pe de altă parte, ce se referă la practic, funcţional, material şi în minimă măsură la estetic.

Înţelegerea arheologiei moderne ca arheologie a istoriei şi nu doar a istoriei artei, precum şi renunţarea esteticii contemporane la conceptul de antiartisticitate a utilului, apropie însă cele două noţiuni. Mergând mai departe, istoria ca ştiinţă contemporană, lăsând la o parte istoria bătăliilor şi pe cea diplomatică, ia în considerare istoria economică, socială, politică, artistică şi deci şi istoria tehnicii. La rândul ei, aceasta nu se mai limitează la istoria sterilă a maşinilor şi procedeelor de producţie, a materiilor prime, ci le localizează într-o realitate a locurilor, fabricilor, a caselor în care locuiau cei ce făceau să funcţioneze aceste maşini, a modului lor de viaţă .

            Perioada istorică la care se referă domeniul, este la rândul ei controversată, termenul de “revoluţie industrială” fiind el însuşi relativ putându-se referi la o perioadă începând cu secolul al XVIII-lea până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Totodată, decalaje importante în evoluţia industriei în diferite regiuni ale globului, situează intervenţii contemporane în timp  la multe decenii „distanţă” unele de altele. Putem oare vorbi de industrie înainte de 1700? Şi unde se încheie această perioadă? Putem considera prima centrală nucleară de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, drept monument de arheologie industrială? Dar aparatura informatică cvasi-contemporană, generaţiile de calculatoare care se succed rapid, produsele de software, care se aruncă toate, cu dezinvoltură,  odată cu apariţia altor programe sau componente mai performante?

În concluzie, cu toate că unele dintre aceste întrebări nu şi-au găsit încă răspunsul şi chiar dacă specialiştii domeniului au fost desori mai preocupaţi de protecţia imediată a patrimoniului industrial aflat în pericol decât de fundamentarea teoretică a domeniului, „arheologia industrială există” [6] şi s-a impus ca disciplină contemporană complexă.  Asupra domeniului converg interese disciplinare diverse, de la istoricul de artă, arhitect, urbanist, inginer, la sociolog şi istoricul industriei, iar aria sa de cercetare se referă la mărturiile, materiale sau imateriale, ale modului de viaţă şi producţie industrială în evoluţia lor istorică. Coroborând interpretarea acestor mărturii din punct de vedere economic, tehnologic sau arhitectural etc., arheologia industrială face, în contemporan, un pas înainte luând în considerare puternica semnificaţie culturală [7] a patrimoniului industrial ca element al evoluţiei societăţii umane.

 

Evoluţia domeniului în România

 

Teritoriul României este depozitar al unui patrimoniu industrial – construit sau mobil remarcabil pentru sud-estul European, datând în principal din perioada secolelor al XVII-lea – al XX-lea. Pe lângă obiecte singulare valoroase, sunt prezente eşantioane coerente de dezvoltare ilustrând încă toate fazele cunoscute ale evoluţiei industriale (pre industrială, manufacturiera, industrială, fin-de-siecle şi hiperindustrializata în epoca socialistă). După al doilea război mondial regimul comunist a confiscat dar nu a distrus grav aceste dotări în dorinţa de a le exploata uneori cu investiţii mai mult decât minime. Dotări tehnice excepţionale de la sfârşitul secolului al XIX-lea mai pot fi găsite chiar funcţionând în România Din nefericire însă, preocupările şi, în consecinţă, reuşitele în recuperarea acestui valoros patrimoniu sunt aproape inexistente.

Situaţia economică precară a multora dintre societăţile ce deţin patrimoniu industrial le determină pe acestea fie să abandoneze/vândă  patrimoniul a cărui întreţinere este prea costisitoare, fie să-l „refuncţionalizeze”, cu investiţii distructive ieftine şi de slabă calitate, pentru a-l închiria. Din comoditate sau din lipsa unei strategii de perspectivă, sunt preferate construcţiile noi intervenţiilor mai pretenţioase pentru recuperare-restaurare, sunt casate şi distruse utilaje valoroase sub motivul retehnologizării… Aceste iniţiative sunt cu atât mai dăunătoare pentru marile ansambluri, împărţite prin privatizările grăbite de la începutul anilor 90, ansambluri a căror coerenţă iniţială nu se va mai putea în curând descifra…Reprezentând procente impresionante din suprafaţa oraşelor şi situându-se acum relativ aproape de centre, ariile industriale destructurate, foste industrii de marcă ale oraşului, sunt văzute ca o imensă rezervă urbanistică în aşteptare de destinaţii. Proprietarii şi investitorii interesaţi de amplasamentele foarte avantajoase nu doresc însă să investească în reconversie simţindu-se condiţionaţi de restricţii şi probleme de restaurare pentru ceea ce ei considerau ca spaţiu sau teren disponibil pentru orice fel de intervenţie profitabilă.

Campanii de inventariere specializată nu au fost demarate. Deşi, de exemplu, se păstrează obiecte de patrimoniu industrial din secolul al XIX-lea care funcţionează cu tehnologia originală, nu se cunoaşte exact tipologia, numărul acestora, valoarea lor. În consecinţă, deciziile de demolare/casare sunt, în lipsa protectiei legale, sau din necunoştinţă de cauză, extrem de frecvente, iar puţinele măsuri de protejare sunt subiective şi insuficient fundamentate ştiinţific.

Pe lângă acestea este greu de obţinut susţinerea opiniei publice nu întotdeauna receptivă la un astfel de subiect  Oamenii nu sunt ataşaţi de “fabrică”, ci mai degrabă o consideră un simbol al îngrădirii libertăţii personale, al subordonării şi ar accepta cu greu s-o vadă, de exemplu, în cărţi poştale ilustrate, alături de mănăstirile din nordul Moldovei…

Există însă şi reversul pozitiv. Orgoliul firmei, noţiunea de tradiţie, pot determina decizia industriaşului de a face un muzeu al firmei. Inscripţia “fondat la 18…” înnobilează blazonul comercial de continuitate şi seriozitate neîntrerupte. Dincolo de simpla inscripţie, această dovadă poate veni din mărturii vizibile, construite, din patrimoniu recuperat.

Oamenii, la rândul lor, au o anume obişnuinţă a locului de muncă căruia i s-au dedicat atâţia ani, chiar generaţii, sunt întristaţi de declinul lui… Accesibilitatea în acel loc ca dovadă a acestui sacrificiu, simpla lui păstrare fizică, constituie o mărturie afectivă despre ceea ce a fost munca, răbdarea, inventivitatea celor de dinaintea noastră, o recuperare a memoriei bunicilor. Ca şi în Anglia anilor 50-60, poate acum e momentul potrivit la noi pentru ca oamenii să recepţioneze pozitiv acest mesaj, fără să mai asocieze aceste mărturii industriale cu mizeria sau organizarea de tip socialist, ci să înceapă să le înţeleagă ca pe mărturii preţioase ale trecutului industrial românesc, ce a contribuit esenţial la avântul economic al României interbelice. De asemenea, tinerii, în ciuda tendinţei negării istoriei recente, pot fi convinşi de valorile tehnic industriale ale trecutului. Învăţământul superior tehnic deţinea în anii socialismului ponderea principală şi încă reprezintă un procent important în mediul universitar. Alături de arhitecţi, istorici, sociologi, în momentul de faţă aceste noi generaţii deţin informaţia şi au disponibilitate pentru a înţelege acest subiect. Vizitele “oficiale” şi obligatorii la interesante, dar triste muzee ale tehnicii din anii trecuţi, se pot transforma în proiecte şi colaborări în domeniul arheologiei industriale. Acest lucru se face deja simţit, de exemplu în câteva interesante proiecte de diplomă ale studenţilor arhitecţi unele dintre ele atrăgând interesul unor programe dedicate mediatizării şi salvării acestui tip de patrimoniu la nivel european.

Un argument important îl constituie şi relativa fragilitate a patrimoniului industrial, vulnerabilitatea lui, în sensul că una din caracteristicile ansamblurilor istorico-industriale este chiar dezinvoltura cu care se înlocuiesc, modifică ireversibil, demolează, părţi componente importante, sau chiar ansambluri întregi. Acest lucru ţine într-un fel şi de evoluţia istorică a programului, care e prin definiţie, în mai mare măsură decât în alte programe de arhitectură, una etapizată, evolutivă, majoritatea ansamblurilor păstrate fiind produsul a multiple extinderi şi modificări în timp dictate de necesităţi funcţional-tehnologice. Transpusă în contemporan însă, această abordare, deşi uneori poate motivată tehnic sau economic, este greşită şi ireversibilă, în majoritatea cazurilor, pentru piesele pierdute, neexistând un releveu, o fotografie, un inventar… Acest lucru se petrece fie în perioade de relativ avânt economic, când proprietarii, permiţându-şi financiar să investească, din comoditate, neînţelegere sau din lipsa unei strategii de perspectivă, preferă construcţiile noi intervenţiilor mai pretenţioase pentru recuperare-restaurare, casează şi distrug utilaje valoroase sub motivul retehnologizării…fie în dorinţa unui câştig rapid prin  valorificarea acestor zone ca teren presupus liber de construcţii… Nu se ţine aici cont de posibilitatea îmbunătăţirii imaginii de marcă a firmei prin reabilitarea patrimoniului şi de avantajele unor soluţii alternative cu amortizarea investiţiei pe termen mediu şi profitabilitate pe termen lung sensibil mai mari.

 

În momentul de faţă, protecţia legală a patrimoniului industrial este asigurată, în principal, prin Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural mobil. Legea 422/2001 permite clasarea în regim de urgenţă a unui sit, indiferent de regimul de proprietate, prevede obligaţii, dar dă şi posibilitatea creerii de facilităţi pentru proprietarii de monumente, înlesnind astfel campania de “câştigare” a industriaşilor care nu erau, în condiţiile legislaţiei de până acum, atraşi să claseze obiectivele valoroase pe care le deţin. Ministerul Culturii şi Cultelor a elaborat un proiect de Lege a patrimoniului industrial (fapt inedit în Europa), aflat în momentul de faţă în dezbatere publică şi menit să acompanieze metodologic sau să întărească unele prevederi ale legislaţiei actuale din domeniul patrimoniului imobil şi mobil.

Protecţia legală actuală este însă departe de a fi eficientă. Lista oficială a monumentelor istorice (2004) are scăpări importante. Informaţiile legate de monumentele clasate sunt deseori limitate la denumire şi adresă poştală, pentru ansambluri de mii de metri pătraţi neexistând vreo ierarhizare valorică a numeroaselor corpuri de clădiri, sau un inventar al utilajelor conţinute. Răspunzând necesităţii unei inventarieri sistematice a acestui patrimoniu, Ministerul Culturii şi Cultelor a demarat un program care urmăreşte declanşarea inventarierii specializate, identificarea obiectivelor în pericol, găsirea de soluţii şi parteneri pentru salvarea lor, mediatizarea domeniului şi stabilirea unei strategii naţionale coerente pe termen lung. În prima etapă, având în vedere rsursele materiale limitate şi neuniformitatea prezenţei specialiştilor din domeniu în teritoriu, s-a propus un experiment axat pe identificare / minimă catalogare / urgenţe de salvare / propuneri de clasare, pentru câteva zone reprezentative pentru dezvoltarea industrială românească, cu concentrare de patrimoniu valoros (între care şi judeţul Caraş Severin).

Desigur că acest lucru nu este suficient, dar reprezintă o primă şi esenţială măsură de protecţie. De asemenea, nu este nici simplu de realizat. Un inventar coerent ar putea evidenţia, însă, obiecte unice de valoare deosebită şi, lucru important, ar putea oferi o imagine de ansamblu mai clară a patrimoniului păstrat, pe tipuri şi categorii valorice şi a patrimoniului care s-a pierdut, sau riscă să se piardă curând, în lipsa protecţiei legale sau a intervenţiilor de conservare (aşa cum a făcut-o catalogarea în regiunea Lombardia în anii `80).

 

Din punct de vedere al teoriei domeniului, arheologia industrială este un câmp de cercetare nou şi insuficient abordat în România, însăşi alăturarea celor două noţiuni - arheologie/industrial - fiind deseori contestată sau greşit interpretată. Preocuparea pentru acest subiect la nivel academic, este ilustrată de unele studii şi articole referitoare la  situri sau evolutii particulare. Cursuri introductive ocazionale au fost organizate la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu sau la Universităţile din Cluj Napoca, Reşita sau Timişoara. Câteva proiecte de licenţă au fost susţinute în acest domeniu. O primă lucrare de specialitate - Arheologia Industrială pe teritoriul Romaniei (V. Wollmann, 2003), furnizeaza prime informaţii despre patrimoniul din Transilvania şi Banat. O serie de întâlniri ştiinţifice internaţionale – ateliere de arheologie industrială, s-au desfăşurat în 2001 - Bucureşti, 2002 - Banatul Montan, 2003 - Cluj Napoca, 2004 - Baia Mare, în organizarea Ministerului Culturii si Cultelor şi coordonarea ştiinţifică a subsemnatei. Având o importantă  participare românească şi a organismelor internaţionale specializate (TICCIH, Institut Europeen des Itineraires Culturels s.a.), atelierele - „instrument de măsură” pentru interesul şi preocupările româneşti în domeniu - au contribuit la schimbul de informaţii între specialiştii români şi cei europeni, determinând prime colaborări în programe europene (Industrial Heritage between land and sea - Proiect Cultura 2000, Itineraires d’archeologie industrielle en Europe – cu Institutul European pentru Itinerarii Culturale, Luxemburg, Les dinosaures du patrimoine industriel - cu TICCIH).

 

Contextul european favorabil dă, iată, posibilitatea participării la programe de cooperare, inclusiv în domeniul arheologiei industriale. Interesul specialiştilor europeni pentru o anumită autenticitate, pentru o anumită “împietrire” undeva la începutul secolului, a procedeelor, construcţiilor, instalaţiilor industriale româneşti, este evident (mai ales în situaţia în care ele nu se mai păstrează în Europa). Dincolo de proiectele naţionale sau regionale, necesare şi posibile, este deschisă deci calea internaţională pentru propuneri autohtone (un exemplu posibil este propunerea domnului conf. Dr. Rudolf Graf pentru zona Banatului) care ar umple un gol pe “piaţa” europeană a proiectelor culturale, contribuind totodată la recuperarea unor importante valori ale patrimoniului industrial din România.

 

arh. Ioana Irina Iamandescu

 

 

 

Bibliografie

 

1.        Borsi Franco, Introduzione all' archeologia industriale, Roma, Officina, 1978

2.        Devillers Christian, L’architecture industrielle ou la crise du monument historique, în Monuments historiques nr. 3/1977 – L‘architecture industrielle

3.        ICOMOS Romania, Heritage at Risk report 2001-2002, Heritage at Risk Icomos World report 2001-2002 on Monuments and Sites in Danger, pp.167-168 (Case Study 1: Romanian Industrial Archaeology Heritage), K.G. Saur, Munchen, 2003

4.        Negri Antonello, Da Setta Cesare,  Archeologia industriale - monumenti del lavoro fra XVIII e XX secolo ,  Touring Club Italiano, Milano, 1983

5.        Niculescu Marin, Începuturile arheologiei industriale, în Revista Muzeelor şi Colecţiilor/1994

6.        Palmer, Marilyn, Neaverson, Peter, Industrial Archaeology, Principles and practice, Routlege, London, 2000       

7.        Revista Arhitectura, nr. 1/2000 – arhitectură / industrie

8.        R(90)20 a Comitetului de Miniştri a Statelor membre referitoare la protecţia şi conservarea patrimoniului tehnic, industrial şi al lucrărilor de artă în Europa, Recueil de textes fondamentaux du Conseil de l'Europe dans le domaine du patrimoine culturel, Strasbourg, 1998

9.       TICCIH - The Moscow Charter for the industrial heritage, 2003 www.mnactec.com/TICCIH

 [1] TICCIH - The Moscow Charter for the industrial heritage, 2003 - www.mnactec.com/TICCIH/

[2] Michael Rix, Industrial Archaeology, în The Amateur Historian nr. 2/1955

[3] arheologia industrială nu trebuie fie o disciplină în plus, o mică grădină delimitată a ştiinţei, între un divertisment tehnic şi o deviere a esteticii, ci o acumulare de experienţă şi atenţie către un spaţiu inedit şi nedatat al vieţii”, Franco Borsi , Introduzione alla archeologia industriale, Roma, Officina, 1978, p. 8

[4] Arheologia industrială este o metodă interdisciplinară de studiu a mărturiilor, materiale şi imateriale - documente, artefacte, stratigrafii, construcţii, structuri, aşezări umane, peisaje naturale şi urbane - create pentru sau de către un proces industrial. Ea utilizează acele metode de investigaţie care sunt potrivite pentru creşterea înţelegirii trecutului şi prezentului industrial” – TICCIH op.cit., www.mnactec.com/TICCIH/

[5] Franco Borsi, op. cit. p. 7 

[6] Franco Borsi, op. cit. p. 7 

[7] Palmer, Marilyn, Neaverson, Peter, Industrial Archaeology, Principles and practice, Routlege, London, 2000, p. 15