ÎNAPOI
Trofeul colosal aflat în Muzeul din satul Adamclisi


Dunărea, axa vest-est a Europei centrale, n-a constituit în epoca preistorică o frontieră lingvistică și "națională". Dunărea inferioară, numită de antici Histru, a fost locuită pe ambele maluri de o populație unitară geto-dacă1.. Contactele acestei populații cu romanii au început de îndată ce Roma, în plină expansiune militară și politică, și-a îndreptat atenția asupra Peninsulei Balcanice, consecință a unor cuceriri succesive. Tot treptat, pe parcursul a două secole, puterea Romei se va întinde asupra întregii peninsule sud-dunărene2..

Populația geto-dacă, divizată în "regate", a participat intens la viața politică a regiunii, deși comentariile antice ajunse până la noi amintesc doar acele evenimente care au avut tangență cu interesele romane.

Geții, ca aliați ai scordiscilor și bastarnilor, vor lupta adesea în Illyricum și Macedonia împotriva romanilor3.. Deja în 74 p.Chr., romanii conduși de generalul C. Scribonius Curio4. îi urmăresc pe geto-daci până în pragul țării lor îndepărtate. Scurt timp după aceea, Lucius Terentius Varro-Lucullus5. supune orașele grecești, care l-au sprijinit pe Mithridate, fără ca rezultatele alianței acestora cu Roma să fie durabile, mai întâi din pricina amestecului abuziv al guvernatorului Macedoniei - C. Antonius Hybrida, apoi din cauza acțiunilor expansioniste ale regelui get Burebista6..

Populația getică din Dobrogea, ca și cea dintre Dunăre și Balcani intră astfel treptat în sfera de influență a culturii romane7., la început ca urmare a cuprinderii tradiționalilor săi parteneri în Imperiul Romei, apoi direct, prin înstăpânirea romană la gurile Dunării.

Expansiunea Romei, izvorâtă nu dintr-un program prestabilit, ci din dorința generalilor romani de a exclude orice rival real sau potențial prin acțiuni ofensive, a transformat Marea Mediterană într-o Mare Romană, iar orașul Roma a fost pus în fața problemelor decurgând din necesitatea administrării raționale, de lungă durată, a posesiunilor cucerite prin forța legiunilor și abilitatea comandanților lor.

În aceste împrejurări - și creat de ele - se va impune Augustus. L. Homo8. considera că Augustus a avut viziunea și a pus bazele politicii de romanizare; tot el a intuit importanța creării unui instrument adecvat noii puteri - armata permanentă.

Politica de pace, de restrângere a acțiunilor militare strict la cele de anihilare a focarelor de neliniște de la granițe vor deveni principii perene ale concepției strategice imperiale9..

Harta Dunarii Inferioare si a Peninsulei Balcanice în vremea lui Augustus


În perioada de început a Imperiului, încă lipsit de coordonate juridice ferme, se constată existența unor forme de organizare teritorială pe care lipsa unor preciziuni din sursele literare antice, le face destul de greu definibile. Este însă constatat că se păstrează, în practică, pe lângă teritoriile provinciale, organizate și administrate de senat sau direct de împărat, și teritorii de margine, sub autoritate militară, de fapt o prelungire a stării de război.

Probabil în perioada ulterioară acțiunilor lui Licinius Crassus, la nord de Balcani și până la Dunăre se crează un comandament militar, care trebuia să sporească puterea romană de-a lungul întregului curs al fluviului. Histrul era patrulat de flota romană și trupele romane au acționat ferm în apărarea punctelor întărite Aegyssus și Troesmis, atacate de geții nord-dunăreni. Acest district militar - praefectura Ripae Histri sau Danuvii - va fi probabil subordonat legatus Augusti din Moesia, care în timpul urmașului lui Augustus, a fost Poppaeus Sabinus10..

În nordul Balcanilor, sub scutul armatei romane - încă neatestată arheologic și epigrafic pentru prima jumătate a sec. I p. Chr. s-a așternut o oarecare liniște până în vremea războiului civil de la moartea lui Nero, căci izvoarele nu mai relatează conflicte. Cu acest din urmă prilej însă, dacii și roxolanii, profitând de retragerea legiunilor angajate în lupta pentru putere, atacă și distrug fortificațiile romane. Guvernatorul Moesiei, Fonteius Agrippa piere în încercarea de a se împotrivi atacatorilor11..

Noul guvernator al Moesiei, Rubrius Gallus, va avea sarcina să reorganizeze militar apărarea pe Dunărea Inferioară; armata provinciei va spori la cinci legiuni și se vor construi castre pe Dunăre12.. Flota dunăreană va fi și ea reorganizată. Deși ne lipsesc descoperirile arheologice pentru aceste contribuții ale lui Rubrius Gallus, se pare că acțiunile lui de reorganizare privesc mai degrabă zona estică a provinciei Moesia, acel comandament militar Ripa Histri. Există dealtminteri și o ipoteză conform căreia13. acest teritoriu este constituit ca provincie abia în vremea lui Vespasian, folosindu-se ca argumente știrea transmisă de Suetonius (Vespasian, 8, 4) și înmulțirea din această vreme a datelor privitoare la prezența romană în aceste teritorii.

Pentru noi, nici epoca lui Claudius, nici cea a lui Vespasian nu pot fi acceptate ca puncte de răscruce pentru organizarea administrativ-teritorială a zonei dintre Balcani și Dunăre, inclusiv Dobrogea. Teritoriile estice alcătuind praefectura ripae Histri din componenta Moesiei vor continua să se dezvolte în forma concepută încă de Augustus, până când Domitian, în pregătirea contraofensivei în Dacia, va diviza Moesia, ținând cont de unitățile teritoriale existente anterior, praefectura ripae Histri devenind Moesia Inferior. În această interpretare devine inteligibilă precizarea lui Cassius Dio (LVIII, 25, 4) că Poppaeus Sabinus "în timpul domniei lui Tiberius, cârmuise cele două Moesii" de fapt două structuri sub autoritate militară. Calitățile de bun organizator ale lui Domitian au fost puse în evidență, contrazicând afirmațiile antice ostile, izvorâte din conflictul său cu Senatul, căci tot el este acela care va crea cele două provincii germane din cele două comandamente militare14., existente anterior. Se impune paralela cu Moesia, unde a acționat identic în fața unor situații asemănătoare.

Provinciile moesice vor fi în această vreme obiectul atacurilor dace și baze pentru operațiile militare romane împotriva regatului lui Decebal. Desfășurarea războiului lui Domitian cu dacii este cunoscută doar în linii mari. Se știe că Oppius Sabinus și Cornelius Fuscus au căzut în cursul luptelor, abia Tettius Iulianus reușind să-i învingă pe daci și să le impună pacea.
Războiul cu dacii a fost cel mai important dintre cele purtate de Domitian și se pare că a fost pricinuit de întârzierea recunoașterii tratatului de clientelă avut de daci cu Imperiul. Tratatul de clientelă era important pentru că recunoștea teritoriul statului dac și prevedea acordarea de subsidii, în schimbul cărora dacii se abțineau de la atacuri antiromane și contribuiau la apărarea graniței romane de eventuale acțiuni ale altor populații. Iordanes (Getica, 76), istoricul got din secolul al VI-lea p.Chr., ne aduce știri despre atacurile dacice asupra liniei Dunării, chiar asupra Ripae Danuvii, care au avut ca urmare distrugerea armatei moesice și comandanților lor.
Oppius Sabinus, guvernatorul "acestor provincii", încercând să-i oprească pe atacatori, cade în luptă.
Decebal preia conducerea războiului.
Domitian îl însărcină pe Cornelius Fuscus să treacă Dunărea pentru a-i respinge pe atacatori. Nu știm nimic despre zona în care acesta trece Dunărea pe un pod de vase și nici unde cade victimă nesăbuinței de a se fi angajat prea departe și nepregătit pe teritoriul dacilor.
Decebal a reușit să obțină sprijinul direct sau indirect al marcomanilor și quazilor, așa încât Domitian se va vedea nevoit să pornească o campanie împotriva acelora, astfel că acțiunea lui Tettius Iulianus nu se va finaliza cu o victorie categorică și definitivă asupra lui Decebal. În cursul acestor lupte, Dobrogea a fost, după cât se pare, teatru de război. Altarul funerar de la Adamclisi a fost interpretat ca un monument ridicat pentru soldații căzuți împreună cu Cornelius Fuscus15..
R. Syme consideră mai plauzibil ca pe altarul de la Adamclisi să fie pomeniți soldații lui Oppius Sabinus, învins undeva în apropiere, și nu la Novae, cum considera C. Patsch.

Reconstituirea altarului funerar de la Adamclisi, desen


Altarul este, după cum afirmă istoricii moderni, cel mai vechi dintre cele trei monumente de la Adamclisi - monumentul triumfal dedicat lui Mars Ultor, tumulul funerar și altarul funerar16.. Altarul a fost descoperit la săparea unei movile aflată la 250 m est de monumentul triumfal. În vecinătatea ruinei s-au descoperit fragmente ale unor plăci de dimensiuni 1,30 x 0,90 x 0,30 m acoperite cu inscripții. Pe fațada principală era dedicația, dar numele împăratului nu s-a păstrat. N. Gostar a închinat altarului funerar un studiu epigrafic special (Marele monument funerar roman de la Adamclisi, teza de doctorat susținută la Universitatea București în 28 martie 1978) în care analiza cu discernământ și multă acribie datele obiective păstrate atât în inscripții cât și în izvoarele privind războaiele dacice, care au putut intra în discuție. Din punctul lui de vedere fortissimi viri morți în bellum Dacicum nu fuseseră victimele unei înfrângeri, ci ale unei victorii; prezența cohortei II Batavorum și probabil a legiunii XV Apollinaris, precum și formula missici (în loc de veterani) obișnuită pentru secolul I p.Chr. îl determină să considere că războiul trebuie datat numai în epoca lui Domitian și probabil în anul 86 (rezumatul tezei 21-22) fiind campania condusă de M. Cornelius Nigrinus17..

Această ipoteză pare a fi cea mai verosimilă, lupta trebuie să se fi purtat cu trupe din Ripa Danuvii, întărite cu trupe aduse din provinciile vestice. Pe altar numele necunoscutului poate fi al unui praefectus Ripae Danuvii (N. Gostar propune un praefectus orae maritimae sau praefectus Ripae Danuvii). Altarul a fost ridicat in honorem et in memoriam fortissimorum virorum qui pugnantes pro republica morte occubuerunt. Cu litere ceva mai mici s-a păstrat știrea despre comandantul căzut în luptele cu dacii, din care aflăm că era originar din Pompeiul distrus de Vezuviu, locuind ulterior la Neapolis (Napoli). Acest personaj avea calitatea de praefectus. Lacuna din inscripție ne împiedecă să știm cu precizie titulatura întreagă.
Discuția asupra identității praefectului nu s-a încheiat încă, de ea depinzând însăși data luptei în care au căzut soldații, în vremea lui Domitian, sau în primul război al lui Traian.
Cichorius a propus ca praefectul să fi fost însuși Cornelius Fuscus, praefect al praetoriului în timpul lui Domitian, ipoteză îmbrățișată de E. Doruțiu-Boilă18., care recunoaște în inscripție trupele care ar fi activat în Moesia Inferior în anii 86-87 și ar fi căzut împreună cu prefectul pretoriului.
Cei ce contestă identificarea prefectului de pe altarul de la Adamclisi cu Cornelius Fuscus sunt susținuti de faptul că luptele acestuia cu dacii au avut loc în nordul Dunării, unde a și rămas mormântul său19., la Adamclisi putând fi doar un cenotaf; de asemenea, îndoielnică este propunerea lui J. Colin20., conform căreia Cornelius Fuscus, cel căzut în Dacia, apare și pe inscripțiile parietale din Pompei, deoarece Tacitus (Hist., II, 86) spune că praefectus praetorio luptase împotriva lui Nero ca dux coloniae suae, statut juridic pe care Pompeiul nu-l deținuse.

R. Syme21., occupându-se de această problemă, acceptă datarea altarului în epoca lui Domitian, căci singura trupă pomenită al cărui nume a rămas întreg - Cohors II Batavorum - putea lupta în aceste regiuni doar anterior epocii lui Traian. Pentru ilustrul savant englez, Cornelius Fuscus trebuie exclus din discuție; lupta în care au căzut cei cca. 300 de soldați originari din Italia și din provinciile vestice, mai puțin din cele estice, încadrați în legiuni și trupe auxiliare, trebuie să fi fost cea condusă de Oppius Sabinus, care a fost învins la Adamclisi, sau în împrejurimi, în 85 p.Chr.
Este de presupus însă că lupta de pe dealurile de lângă Adamclisi n-a fost cea condusă de însuși Oppius Sabinus, al cărui nume ar fi trebuit să apară pe altar căci și el a fost răpus în luptele cu dacii.

În cazul în care considerăm că până la crearea provinciei Moesia Inferior a continuat să existe un praefectus ripae Histri sau Danuvii cum reiese din Iordanes22., am putea presupune că acesta va cădea în cursul invaziei dacice din 85-86, apărând teritoriul Dobrogei. Locul ridicării altarului nu ni se pare a fi fost ales întâmplător; în general atacatorii Moesiei Inferior nu intrau frontal, prin nordul Dobrogei, ci preferau să treacă prin Muntenia, apoi pe la Cernavodă sau Ostrov; în această zonă, constrânși de invaziile repetate, se vor ridica de-a lungul vremilor până târziu în epoca bizantină fortificații care azi se cunosc sub numele de "Valurile lui Traian"23..

Domitian, prin pacea din 89, va acorda lui Decebal, prin trimisul său Diegis, cununa regală, semn al recunoașterii statului acestuia ca stat clientelar. H. Daicoviciu24. explică motivul pentru care Domitian a fost acuzat de urmași că a încheieat o pace "rușinoasă", deși clauzele acestei păci nu aveau nimic deosebit față de altele similare, încheiate anterior sau ulterior. Pentru urmașii lui Domitian pacea a fost defavorabilă, nu prin clauzele ei, ci prin modul în care Decebal le-a folosit pentru a-și întări statul, pentru a se împotrivi și mai înverșunat romanilor - "Rușinoasă pentru romani pacea n-a fost niciodată. Dar, favorabilă lor, ea s-a transformat pe nesimțite, pe măsură ce Decebal își realiza proiectele, într-o înțelegere nefavorabilă, pe care avea s-o rupă sabia lui Traian" (loc. cit. 284).

Columna lui Traian - Scena XXXII


Cele două provincii, Moesia Superior și Moesia Inferior, reorganizate militar, vor constitui baza de atac pentru războiul determinant de anihilare a regatului lui Decebal.
Columna lui Traian, cronica ilustrată a războaielor dacice, completează informațiile literare despre luptele lui Traian cu dacii. Din păcate, metopele monumentului de la Adamclisi au fost ridicate din jurul tamburului de piatră și mortar fără să putem ști care a fost ordinea de dispunere, așa încât succesiunea lor în narațiune trebuie făcută prin analogie cu columna Traiană și în funcție de puținele știri literare păstrate. Columna indică în cursul primului război dacic o acțiune de diversiune făcută de daci în alianță cu roxolanii în sudul Dunării. Aceste scene au fost interpretate25. ca fiind un atac dacic în Dobrogea, lupta dându-se tot în zona Adamclisi, unde s-a ridicat - în amintirea acestor lupte - Monumentul triumfal; metopele monumentului, ar reprezenta, deci, doar acest episod al războaielor dacice.

Reconstituirea monumentului dupa Tocilescu, Bendorf Niemann, Pl II


Monumentul triumfal s-a păstrat sub forma unui tambur cilindric cu diametrul de 30 m și înălțimea de 12 m, din piatră de carieră prinsă cu mortar; pe acest tambur erau expuse 54 metope, dintre care s-au pierdut două, iar peste acoperișul tronconic din solzi mari de piatră, pe o bază hexagonală s-a aflat trofeul colosal, înalt de 10,75 m. Crenele încununează tamburul; pe ele s-au sculptat prizonieri barbari, diferențiați prin costumele caracteristice: daci, roxolani și germanici.

Laberius Maximus, guvernatorul Moesiei Inferior va lua parte activ la primul război dacic, probabil atacând cetățile dacice din Munții Orăștiei prin Oltenia și Muntenia, pe drumul prin Pasul Bran. Este azi o certitudine că prin victoriile sale a cucerit Muntenia, Oltenia de est și sudul Moldovei, care vor fi alipite provinciei sale în toată epoca traiană. În care moment a avut loc diversiunea dacă în Dobrogea, înainte de plecarea acestuia spre Dacia sau acesta va trece în Dacia ca răspuns la ofensiva dacă, rămâne de domeniul combinațiilor ipotetice.
R. Vulpe considera că lupta de la Adamclisi a fost decisivă pentru războiul din 101-10226.. Importanța luptelor desfășurate în Dobrogea ni se pare că reiese din faptul că Traian va construi monumentul triumfal în amintirea lor.
Luptele trebuie să fi fost deosebit de grele dacă ținem cont de reprezentările de pe Columna Traiană27., dar Traian aduce întăriri pe Dunăre și dacii sunt respinși. Pe columnă este reprezentat un nobil dac rănit care se sinucide pentru a nu fi luat prizonier.

După această campanie continuă luptele pe frontul de vest, dar ambele tabere au nevoie de un răgaz și astfel se încheie pacea, ale cărei clauze sunt foarte grele pentru Decebal. Cu toate condițiile păcii, Decebal reușeste să refacă o forță care a mai rezistat înverșunat în cursul celui de-al doilea război, în ciuda faptului că trupele romane ocupau Muntenia, sudul Moldovei și Oltenia de est, alipite Moesiei inferioare, iar Banatul, Țara Hațegului și vestul Olteniei alcătuiau un district militar dependent de legatul Moesiei superioare28.. Practic, cel de al doilea război a fost limitat la cucerirea cetăților dacice și neutralizarea punctelor de rezistentă - cetăți tribale din Transilvania centrală29..

Ca urmare a victoriei asupra lui Decebal, Traian creie provincia Dacia, care va constitui aproape două secole un avanpost al apărării graniței de nord a imperiului și totodată un avanpost al romanității. Provinciile sudice vor avea după această dată o perioadă de pace (tulburată doar de atacurile costoboce din jurul anilor 170), care le-a îngăduit atingerea unei maxime dezvoltări30..
Imediat după încheierea războiului s-a început construirea impozantului monument de la Adamclisi, inaugurat la 109.
Monumentul avea o inscripție de mari proporții ce îl dedică lui Marte Răzbunătorul. Inscripția s-a păstrat fragmentar, dar ea a putut fi întregită astfel:

MARTI ULTOR[I]
IM[P(erator)CAES]AR DIVI 
NERVA[E] F(ILIUS) N[E]RVA
TRA]IANUS [AUG(USTUS) GERM(ANICUS)]
DAC]I[CU]S PONT(IFEX) MAX(IMUS)
TRIB(UNICIA) POTEST(ATE) XIII
IMP(ERATOR) VI CO(N)S(UL) V P(ater) P(atriae)
?VICTO EXERC]ITU D[ACORUM]
?---- ET SARMATA]RUM
---------------------]E 31.

Monumentul de la Adamclisi a fost reprezentat pe monede emise în timpul lui Traian32.. Dovezile certe în favoarea datării monumentului triumfal în vremea lui Traian fac din ipotezele privind datarea lui pe baza încadrării stilistice a reliefurilor în alte epoci33. să fie simple încercări de a explica particularitățile stilistice ale reliefurilor de pe monument.

S-au păstrat 52 de metope (de dimensiuni 1,10-1,20 m) reprezentând scene de război între romani și daci cu aliații lor. Prin caracterul simbolic al trofeului este de presupus ca reliefurile care înconjurau monumentul circular să nu fie descrierea unor evenimente istorice concrete, ci doar reprezentarea convențională a luptei și victoriei romane împotriva dacilor34.. Reliefurile se remarcă printr-o tehnică grosolană, care însă este specifică artei provinciale romane, mult mai puțin tributară realismului artei romane aulice și perfecțiunii artei clasice grecești.

 

| 1 | Pag.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ÎNAPOI