REGULAMENT

Regulamentul Secțiunii Naționale Române a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC) aprobat de Adunarea Generală a SNR-SIMC
din 21 iunie 2011


Cap. 1 - Definire, scopuri

Art.1. Secțiunea Națională Română a Societății Internaționale de Muzică Contemporană (SNR-SIMC) este o organizatie profesională formată din compozitori și muzicologi, membri ai Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România care își propune promovarea muzicii contemporane în țară și în străinătate. Ea include totodată ca membri onorifici, interpreți și organizatori ai vieții muzicale din România care s-au distins în activitatea lor prin interpretarea muzicii noi și prin inițiative speciale în propagarea ei.

Activitatea SNR-SIMC se desfășoară în conformitate cu Statutul Uniunii Compozitorilor și Musicologilor din România (UCMR) și cu Statutul Societății Internaționale de Muzică Contemporană (International Society for Contemporary Music - ISCM), societate a cărei membră este SNR-SIMC.

Art.2. Sediul SNR-SIMC este în București - România. Arhivele ei se găsesc în localul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR).

Art.3. SNR-SIMC își desfășoară activitatea pe întregul teritoriu al României și își propune lărgirea contactelor artistice cu societăți similare din străinătate în vederea scopului comun de a sprijini cunoașterea și promovarea muzicii noi în lume, fără discriminări de ordin estetic, național, rasial, religios, de sex sau politic. Ea își propune centralizarea și coroborarea eforturilor și activității unor grupe și formațiuni artistice din România specializate în interpretarea muzicii noi, în vederea unei mai bune organizări și promovări a rezultatelor artistice ale acestora în viața muzicală.

Cap. II - Fonduri, mijloace

Art.4.
Cheltuielile privind activitatea SNR-SIMC vor fi acoperite prin contribuții ale unor instituții și organizații guvernamentale și non-guvernamentale. Ele privesc finanțarea manifestărilor artistice organizate de SNR-SIMC, cheltuielile de reprezentare și de deplasare ale membrilor acesteia în țară și în străinătate, corespondență și publicitate.

Administrarea fondurilor și a bunurilor SNR-SIMC se va face de către organele financiar-contabile ale UCMR.

Cap. III - Membri

Art.5.
Membri ai SNR-SIMC pot fi acei compozitori și muzicologi, membri definitivi ai UCMR, care în decursul activității lor de creație muzicală și muzicologică s-au distins în promovarea muzicii noi pe plan național și internațional.

Art.6. Membri onorifici ai SNR-SIMC pot fi cei mai valoroși interpreți și organizatori ai vieții muzicale din România, distinși în opera de promovare și propagare a muzicii contemporane.

Art.7. Membrii SNR-SIMC au următoarele drepturi:
a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale SNR-SIMC;
b) să beneficieze de toate avantajele rezultate din activitatea SNR-SIMC în ce privește propagarea în viața publică a creației și muzicologiei originale;
c) să ia parte la toate manifestările artistice ale SNR-SIMC, să participe la ședințele de lucru ale acesteia și să facă propuneri;
d) să participe ca delegat la activitatea, pe plan intern și internațional, depusă de SNR-SIMC;

Art.8. Membrii onorifici nu sunt eligibili în organismele de conducere ale SNR-SIMC. Ei nu pot reprezenta oficial SNR-SIMC în alte organisme similare din țară și străinătate.

Art.9. Membrii SNR-SIMC au următoarele îndatoriri:
a) să contribuie activ la realizarea scopurilor profesionale ale SNR-SIMC conform Regulamentului acesteia;
b) să participe la întâlnirile de lucru ale SNR-SIMC contribuind prin inițiative personale și propuneri la desfășurarea optimă a activității ei;
c) să plătească anual o cotizație în cuantumul stabilit de Adunarea Generală a SNR-SIMC.
Comitetul Executiv al SNR-SIMC poate dispune asupra utilizării fondului strâns din cotizații.

Art.10. Calitatea de membru al SNR-SIMC se obține prin adeziune scrisă a membrilor UCMR.

Art.11. Calitatea de membru de onoare se acordă de către Adunarea Generală pe baza propunerilor făcute în plenul acesteia și adoptate cu majoritate simplă de voturi.

Art.12. Pierderea calității de membru al SNR-SIMC se poate produce fie prin cerere personală scrisă, fie în urma unor abateri serioase de la principiile enunțate în prezentul Regulament. Pentru astfel de cazuri, în perioada dintre două Adunări Generale, Comitetul Executiv poate hotărî suspendarea temporară a calității de membru, ea urmând a fi validată de prima Adunare Generală cu majoritate simplă de voturi.

Art.13. Împotriva celor enunțate în Art.12, cel vizat are dreptul la contestație care se înaintează în cel mult 30 de zile după comunicarea hotării.


Cap. IV - Organizare și funcționare

Art.14. Structurile organizatorice ale SNR-SIMC sunt Adunarea Gnerală și Comitetul Executiv. a) Adunarea Generală este legal constituită, dacă participă 50 % + 1 dintre membrii SNR-SIMC.
b) în caz contrar, se va stabili o dată ulterioară când se consideră legal constituită, indiferent de numărul de participanți.

Art.15. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al SNR-SIMC. Ea se întrunește în sesiune ordinară, din doi în doi ani și ori de câte ori este necesar, la propunerea Comitetului Executiv sau a 2/3 din membrii săi. Ea are următoarele atribuții:
a) apreciază activitatea Comitetului Executiv pe baza Raportului prezentat de acesta și dă descărcare acestei activități;
b) stabileste obiectivele de principiu ale activității din perioada imediat următoare și face propuneri în acest sens;
c) decide asupra cererilor și contestațiilor ce-i sunt adresate;
d) alege președintele și membrii Comitetului Executiv al SNR-SIMC cu majoritate simplă din numărul total al membrilor definitivi prezenți;
e) decide în aceleași condiții ca în paragraful d) asupra desființării SNR-SIMC.

Art.16. Sesiunile extraordinare ale Adunării Generale sunt consacrate exclusiv problemelor speciale pentru care au fost convocate.

Art.17. Comitetul Executiv este ales prin vot secret – dintre membrii SNR-SIMC care au și calitatea de membri definitivi al UCMR – de Adunarea Generală pe o perioadă de 2 ani. Numărul maxim de mandate consecutive este de 5 pentru fiecare membru al Comitetului Executiv.

Art.18. Comitetul Executiv are următoarele atribuții:
a) conduce întreaga activitate a SNR-SIMC în perioada dintre Adunarile Generale;
b) asigură îndeplinirea hotărârilor adoptate de Adunările Generale și rezolvă problemele curente;
c) reprezintă SNR-SIMC în raporturile ei cu alte organisme și instituții din țară și din străinătate;
d) stabilește cuantumul contribuției anuale a membrilor SNR-SIMC;
e) propune bugetul, repartiția acestuia, programul și structura organizatorică;
f) prezintă Adunării Generale Raportul de activitate;
g) Comitetul Executiv ia act de cererea de adeziune scrisă a membrilor UCMR care doresc să intre în rândurile SNR-SIMC.

Art.19. Comitetul Executiv este format dintr-un președinte și patru membri. Președintele va fi ales pe baza unei candidaturi. Întrunirile Comitetului Executiv funcționează cu cel puțin 3 membri.

Art.20. Comitetul Executiv se întrunește o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Art.21. Deciziile Comitetului Executiv se iau prin vot, cu majoritate simplă, președintele având votul preponderent în caz de egalitate.

Art.22. La ședințele lărgite ale Comitetului Executiv pot participa invitați ori de câte ori este necesar.

Art.23. Președintele reprezintă SNR-SIMC în relațiile acesteia cu toate instituțiile din țară și din străinătate și semnează toate documentele ei. El dirijează și controlează activitatea generală a Comitetului Executiv, conform hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, și o informează asupra activității depuse de acesta. În cazul demisiei sau indisponibilității efective a Președintelui, acesta poate fi înlocuit de unul din cei patru membri ai Comitetului Executiv având toate prerogativele acestuia.

Reprezentarea SNR-SIMC în Adunările Generale ale ISCM poate fi încredințată, în afara Președintelui Secțiunii, oricărui membru al Comitetului Executiv sau compozitor selecționat în programul Festivalului WORLD MUSIC DAYS respectiv.


Cap. V - Dispoziții finale

Art.24. SNR-SIMC este constituită ca o ramură specială a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR), organizație profesională cu caracter social-cultural, fondată în anul 1920, persoană juridică cu sediul în București, România, Calea Victoriei nr. 141, Sector 1 și care se bucură de toate drepturile decurgând din această calitate și are toate obligațiile prevăzute de legile în vigoare cu privire la persoanele juridice.

Art.25. Centrul de Informare asupra Muzicii Contemporane (CIMC) funcționează în cadrul SNR-SIMC și este direct coordonat de Comitetul Executiv al acesteia.