Constanţa CRISTESCU, muzicolog Cronica muzicală on-line     HOME
Excelența oboiului în creația marilor maeștri
(Constanța Cristescu, muzicolog – 31 decembrie 2008)
Cunoscut ca un oboist al cărui instrument doinește ca nimeni altul și ca un strălucit dascăl universitar, Aurel Marc se dezvăluie și ca un bun condeier, care știe să disece și pe hârtie, în cuvinte alese, savante, partiturile pe care le tălmăcește sonor cu atâta rafinament și har. Dovadă este cartea publicată în Editura Media Musica din Cluj-Napoca în 2008, intitulată Excelența oboiului în creația marilor maeștri. Sigismund Toduță. Creația pentru oboi.

Volumul dedicat creației pentru oboi a Maestrului școlii de compoziție și muzicologie clujană Sigismund Toduță se deschide cu un capitol fundamental referitor la importanța colaborării dintre compozitor și interpret în procesul de compoziție, exemplificând fenomenul cu cazuri din literatura muzicală universală și ilustrându-și propria colaborare cu compozitorii clujeni, între care Sigismund Toduță ocupă un loc privilegiat.

Prima secțiune a cărții continuă cu o scurtă și sintetică fișă biografică a compozitorului, urmată de un capitol dedicat conturării stilului componistic al Maestrului: simbioza stilistică modală proprie marilor culturi monodice într-o sinteză personală, vocalitatea profilurilor melodice chiar și în creația instrumentală, o mare varietate de timbruri și moduri de articulație, o scară dinamică impresionantă, caracterul ciclic, replămădirea tiparelor formale tradiționale în tipare formale noi, intelectualizate. Acestea se reflectă din plin în notația muzicală din creația pentru oboi, pe care o analizează în amănunțime: Sonata pentru oboi și pian, Șase piese pentru oboi solo și Concertul pentru oboi și orchestră.

Partea de analiză stilistică generală se încheie printr-un convingător studiu stilistic comparat al creației pentru oboi a lui W. A. Mozart, R. Strauss și S. Toduță, prezentat sub formă de tabel schematic.

Secțiunea a doua a cărții este dedicată exegezei fiecărei partituri toduțiene pentru oboi. Cele trei compoziții enumerate sunt studiate muzicologic prin compararea variantelor de manuscris cu tipăritura, dezvăluindu-le geneza și procesul de elaborare componistică și detaliind apoi analiza formei muzicale. Trasarea unor repere interpretative și studiul comparat al variantelor interpretative antologice întregesc analiza muzicianului pragmatic și profund, dovedind importanța contactului permanent dintre compozitor și interpret în actul de creație. Tainele instrumentului sunt descoperite cu răbdare, pentru a fi apoi valorificate în pagini inconfundabile de savantă meditație muzicală.

Cartea lui Aurel Marc se constituie într-un veritabil și neprețuit tratat de artă oboistică.

Copyright: cIMeC – 2008