7.  CERINŢE MINIMALE PENTRU ÎNREGISTRĂRILE BIBLIOGRAFICE NAŢIONALE

 

 

7.1 Nivelul minimal al funcţionalităţii

 

Corelaţia atributelor şi relaţiilor cu operaţiile efectuate de utilizatori, prezentată în capitolul 6, constituie cadrul de referinţă al recomandărilor grupului de lucru privitoare la datele de bază care trebuie incluse în înregistrările create de agenţiile bibliografice naţionale.

 

Printre diversele operaţii şi sub-operaţii identificate în Tabelele 6.1 – 6.4, grupul de lucru recomandă ca — la nivel minimal — înregistrarea bibliografică naţională ar trebuie să-i faciliteze utilizatorului cel puţin următoarele:

 

         găsească toate manifestările care încorporează:

 

 • lucrările pentru care o persoană sau colectivitate dată este responsabilă;
 • diferitele expresii ale unei lucrări date;
 • lucrări care tratează un subiect dat;
 • lucrări publicate într-o colecţie dată.

 

         găsească o anumită manifestare:

 

 • când se cunoaşte/cunosc numele persoanei/persoanelor şi/sau colectivităţii/colectivităţilor responsabilă/responsabile pentru lucrarea/lucrările încorporată/încorporate într-o manifestare;
 • când se cunoaşte titlul manifestării;
 • când se cunoaşte identificatorul manifestării.

 

         identifice  o lucrare

 

         identifice  o expresie a unei lucrări

 

         identifice  o manifestare

 

         selecteze  o lucrare

 

         selecteze  o expresie

 

         selecteze  o manifestare

 

         obţină  o manifestare

 

Trebuie menţionat că, întrucât recomandările formulate în acest capitol se aplică înregistrărilor destinate a fi incluse într-o bibliografie naţională şi aceste înregistrări nu reflectă — în mod normal — date referitoare la exemplar, nu se tratează aici operaţiile efectuate de utilizator referitoare la exemplar.

 

 

7.2 Cerinţe minimale privind datele bibliografice

 

Tabelele 7.1-7.9 specifică cerinţele minimale de date pentru o înregistrare bibliografică naţională de nivel minimal. În coloana din stânga a fiecărui tabel figurează operaţiile de bază efectuate de utilizatori — aşa cum sunt identificate în secţiunea 7.1 — şi pentru care înregistrarea bibliografică trebuie să fie de folos. Coloana din mijloc specifică în dreptul fiecărei operaţii de bază atributele logice şi relaţiile identificate în tabelele 6.1-6.4 ca având un „grad mare de relevanţă”, pentru acea operaţie. Coloana din dreapta specifică în dreptul fiecărui atribut logic sau relaţie, elementele de date pe care grupul de lucru le recomandă ca cerinţă informaţională minimală. Termenii utilizaţi pentru a identifica elementele de date individuale corespund celor folosiţi în Descrierile Bibliografice Internaţionale Standardizate (International Standard Bibliographic Descriptions ) – ISBD–uri şi în Ghidul pentru Înregistrări de Autoritate şi de Referinţă (Guidelines for Authority and Reference Entries) – GARE. În cazul în care cerinţele informaţionale sunt definite în termeni mult mai restrictivi decât elementele de date corespunzătoare din ISBD sau GARE, denumirea acelui element de date este însoţită de un calificativ care precizează tipul de date ce trebuie să figureze în înregistrare.

 

Elementul/elementele de date asociat(e) fiecărui atribut logic este/sunt acela/acelea în care informaţia referitoare la acel atribut ar fi în mod obişnuit reprezentată într-o înregistrare bibliografică. În unele cazuri, aceeaşi informaţie poate fi înregistrată în mai multe locuri dintr-o înregistrare (e.g. limba expresiei poate fi înregistrată atât într-o notă, cât şi ca o adăugire la titlul uniform). În aceste cazuri ambele elemente de date au fost listate în dreptul atributului logic, dar cerinţele de bază pot fi considerate ca îndeplinite, dacă unul sau altul dintre elementele de date este inclus în înregistrare.

 

Elementul de date „alte informaţii la titlu” a fost omis din coloana din dreapta a tabelelor. Deoarece acest element de date este definit pe larg de ISBD-uri în termenii proximităţii sale de titlul manifestării şi pentru că poate desemna un spectru larg de informaţii de tipuri diverse, el poate fi asociat cu mai multe atribute logice diferite (e.g. forma lucrării, publicul vizat, mediu de realizare, limba expresiei etc.). Astfel, s-a decis ca acest element de date să nu fie inclus în tabele. Totuşi, se va reţine că informaţia referitoare la un atribut logic — identificată ca o informaţie care trebuie reflectată într-o înregistrare de nivel minimal — poate fi înregistrată, dacă e cazul, ca „alte informaţii la titlu”, chiar dacă elementul de date asociat atributului logic poate fi identificat, în mod diferit, în coloana din dreapta a tabelelor (e.g. ca o notă).

 

De asemenea, trebuie notat că în tabelele care urmează se presupune întotdeauna că relaţiile structurale care stabilesc o legătură între lucrare şi expresie şi între expresie şi manifestare figurează în înregistrare (adică, se presupune întotdeauna că datele care aparţin unei  expresii sunt legate de datele care aparţin lucrării realizate de expresie şi că datele care aparţin unei manifestări sunt legate întotdeauna de datele care aparţin expresiei materializate în manifestare). Astfel, când o relaţie între o lucrare sau o expresie şi persoana sau colectivitatea responsabilă pentru conţinutul acestei entităţi este identificată ca o cerinţă, se presupune că această relaţie se extinde la manifestarea care materializează expresia, în virtutea relaţiilor structurale care există între lucrare şi expresie şi între expresie şi manifestare. Similar, când o relaţie între o lucrare şi subiectul său este identificată ca o cerinţă, se presupune că relaţia se extinde la expresie şi la manifestare, în virtutea relaţiilor structurale care există între lucrare şi expresie şi între expresie şi manifestare. Deci, relaţiile structurale între lucrare, expresie şi manifestare sunt implicite şi nu sunt menţionate explicit ca cerinţe.

 

În fine, trebuie menţionat că elementele de date identificate în tabelele 7.1 şi 7.2 ca facilitând utilizatorului să găsească o entitate se limitează la cele care, în mod normal, vor fi utilizate într-un mediu neinformatizat ca instrumente de ordonare şi/sau ca intrări în index. Totuşi, aceasta nu implică a priori că alte elemente de date, identificate ca cerinţe pentru operaţiile identificare, selectare şi obţinere, să nu poată, de asemenea, să servească la efectuarea operaţiei de a găsire şi în mediu informatizat. Virtualmente, oricare element de date inclus în înregistrare este susceptibil de a facilita utilizatorului găsirea unei entităţi, dacă înregistrarea este accesată într-un mediu informatizat, cu condiţia ca acest element de date să fie indexat.

 

 

Tabelul 7.1  Găsirea Manifestărilor

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.1 să găsească toate manifestările care reprezintă:

 

7.1.1 lucrările    pentru care o anumită persoană sau colectivitate este responsabilă

 

 

7.1.2 diferitele expresii ale unei lucrări date

 

 

7.1.3 lucrările referitoare la un subiect dat

 

 

 

7.1.4 lucrările apărute într-o serie/ colecţie

 

 

 

 

·   relaţia/relaţiile dintre persoana/persoanele sau colectivitatea/colectivităţile responsabile şi lucrarea/ lucrările încorporată/ încorporate într-o manifestare

 

·   relaţia/relaţiile dintre lucrare şi expresia/expresiile încorporată/încorporate într-o manifestare

 

·   relaţia/relaţiile dintre conceptul/conceptele etc. care reprezintă subiectul şi lucrarea/lucrările încorporată/ încorporate într-o manifestare

 

·   relaţia dintre serie/colecţie şi lucrare

 

 

 

 

 

·   vedeta/vedetele de nume a(le) persoanei/ persoanelor şi/sau a(le) colectivităţii/ colectivităţilor care are/au responsabilitatea principală pentru lucrare/lucrări

 

·   vedeta/vedetele pentru titlul/titlurile lucrării/ lucrărilor

 

 

·   vedeta/vedetele de subiect şi/sau indicele/indicii de clasificare pentru subiectul/ subiectele principal(e) al(e) lucrării/lucrărilor

 

·   vedeta pentru serie/colecţie

·   numărul în cadrul seriei/ colecţiei

 

 

Tabelul 7.2  Găsirea unei anumite Manifestări

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.2 să găsească o anumită manifestare:

 

7.2.1 când se cunoaşte/cunosc numele persoanei/ persoanelor şi/sau colectivităţii/ colectivităţilor responsabilă/ responsabile pentru lucrarea/lucrările încorporată/ încorporate în manifestare

 

7.2.2 când se cunoaşte titlul manifestării

 

7.2.3 când se cunoaşte identificatorul manifestării

 

 

 

 

·   relaţia/relaţiile dintre persoana/persoanele şi/sau colectivitatea/colectivităţile responsabile şi lucrarea/ lucrările încorporată/ încorporate în manifestare

 

 

 

 

 

 

 

·   titlul manifestării

 

 

 

·   identificatorul manifestării

 

 

 

·   vedeta/vedetele de nume a(le) persoanei/ persoanelor şi/sau a(le) colectivităţii/ colectivităţilor care are/au responsabilitatea principală pentru lucrare/lucrări

 

 

 

 

 

 

 

·   titlul propriu-zis (incluzând numărul/titlul părţii)

·   titlul/titlurile paralel(e)1

 

·   numărul standard (sau substitutul său)

 

Note:

1. Titlurile paralele ar trebui incluse în înregistrarea minimală doar dacă agenţia bibliografică naţională le consideră importante pentru utilizatori.

 

 

Tabelul 7.3  Identificarea unei Lucrări

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.3 să identifice o lucrare:

·   titlul lucrării

 

·   relaţia/relaţiile dintre persoana/persoanele şi/sau colectivitatea/colectivităţile responsabile şi lucrare

 

 

 

·   terminarea previzionată a lucrării

 

·   suportul interpretării (lucrare muzicală)1

 

 

·   desemnarea numerică (lucrare muzicală)1

 

 

·   cheia (lucrare muzicală)1

 

 

·   coordonate (lucrare cartografică)

 

·   relaţia dintre lucrare şi lucrarea-părinte2

·   vedeta de titlu a lucrării

 

·   vedeta/vedetele de nume a(le) persoanei/ persoanelor şi/sau a(le) colectivităţii/ colectivităţilor care are/au responsabilitatea principală pentru lucrare

 

·   menţiune de periodicitate/ frecvenţă, numerotare [etc.]

 

·   adăugire la titlul uniform – suportul interpretării (muzică)

 

·   adăugire la titlul uniform – desemnare numerică (muzică)

 

·   adăugire la titlul uniform – cheia (muzică)

 

·   menţiunea de date matematice – coordonate

 

·   notă privind ... istoricul bibliografic – lucrarea-părinte

 

Note:

1. Suportul interpretării, desemnarea numerică şi cheia sunt considerate cerinţe minimale doar pentru lucrările muzicale fără titluri distinctive, care indică doar forma muzicală (e.g. simfonie, concert).

2. Relaţia dintre lucrare şi lucrarea-părinte este considerată cerinţă minimală doar în cazurile în care lucrarea este o componentă dependentă de lucrarea-părinte.

 

 

Tabelul 7.4  Identificarea unei Expresii

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.4 să identifice o expresie a unei lucrări:

·   relaţia/relaţiile dintre persoana/persoanele şi/sau colectivitatea/colectivităţile responsabile şi expresie

 

 

 

·   forma expresiei

 

·   limba expresiei2

 

 

 

·   altă caracteristică distinctivă

 

 

 

 

·   caracterizarea cantitativă a

expresiei3

 

·   periodicitatea prevăzută a apariţiei (serial)

 

·   tipul partiturii (notaţie muzicală)

 

·   suportul interpretării expresiei (notaţie muzicală)

 

·   vedeta/vedetele de nume a(le) persoanei/ persoanelor şi/sau a(le) colectivităţii/ colectivităţilor care are/au responsabilitatea principală pentru expresie

 

·   notă privind forma expresiei1

 

·   adăugire la titlul uniform – limba

·   notă privind limba

 

·   adăugire la titlul uniform – altă caracteristică distinctivă

·   notă privind altă caracteristică distinctivă

 

·   caracterizarea cantitativă – timpul/durata interpretării

 

·   menţiunea de periodicitate

 

 

·   menţiunea de prezentare muzicală – tipul partiturii

 

·   adăugire la titlul uniform – menţiunea de aranjament muzical

·   notă privind suportul interpretării

 

Note:

1. Nota privind forma expresiei este considerată cerinţă minimală doar dacă forma expresiei nu poate fi dedusă din alte date din înregistrare.

2. Limba expresiei este considerată cerinţă minimală doar în cazul în care conţinutul lingvistic este semnificativ.

3. Caracterizarea cantitativă a expresiei este considerată cerinţă minimală doar pentru materiale audio-vizuale.

 

 

Tabelul 7.5  Identificarea unei Manifestări

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.5 să identifice o manifestare

·   titlul manifestării

 

 

·   menţiunea de responsabilitate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·   desemnarea ediţiei/numărului

 

 

 

·   editură/difuzor

 

 

·   data publicării/difuzării

 

·   menţiunea de serie/colecţie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·   tipul suportului

 

 

·   caracterizarea cantitativă a suportului3

 

·   identificatorul manifestării

 

 

·   numerotarea filelor (carte veche)

 

·   colaţiune (carte veche)

 

 

·   numerotare (serial)

·   titlul propriu-zis (incluzând numărul şi titlul părţii)

 

·   menţiunea/menţiunile de responsabilitate care identifică persoana/ persoanele şi/sau grupul/ grupurile care au responsabilitatea principală pentru conţinut

·   prima menţiune de responsabilitate de ediţie

·   prima menţiune de responsabilitate referitoare la menţiunea suplimentară de ediţie

 

·   menţiunea de ediţie

·   menţiunea suplimentară de ediţie

 

·   numele editurii, al difuzorului etc.

 

·   data publicării/difuzării etc.

 

·   titlul propriu-zis al seriei/colecţiei

·   titlul/titlurile paralel(e) al(e) seriei/colecţiei1

·   prima menţiune de responsabilitate de serie/ colecţie2

·   numerotarea în cadrul seriei/colecţiei

 

·   desemnarea materialului specific

 

·   caracterizarea cantitativă

 

 

·   numărul standard (sau substitutul său)

 

·   notă privind descrierea fizică – numerotarea filelor

 

·   notă privind descrierea fizică – colaţiunea

 

·   numerotare

 

Note:

1. Titlurile paralele ale seriei/colecţiei ar trebui incluse în înregistrarea minimală doar dacă agenţia bibliografică naţională le consideră importante pentru utilizatori

2. Menţiunea de responsabilitate de serie/colecţie este considerată cerinţă minimală doar în cazurile în care titlul seriei/colecţiei este insuficient pentru identificarea seriei/colecţiei

3. Caracterizarea cantitativă a suportului este considerată cerinţă minimală doar în cazurile în care aceasta poate semnala diferenţele dintre o manifestare şi alta (e.g. numărul de pagini).

 

 

 

Tabelul 7.6  Selectarea unei Lucrări

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.6 să selecteze o lucrare

·   titlul lucrării

 

 

·   relaţia/relaţiile dintre persoana/persoanele şi/sau colectivitatea/colectivităţile responsabil(e) şi lucrare

 

 

 

·   relaţia/relaţiile dintre conceptul/conceptele etc. care reprezintă subiectul şi       lucrarea/lucrările încorporată/ încorporate în manifestare

 

·   forma lucrării

 

·   coordonate (lucrare cartografică)

 

·   relaţia dintre lucrare şi lucrarea precedentă şi/sau succesoare1

 

·   relaţia dintre lucrare şi lucrarea al cărui supliment este1

 

·   relaţia dintre lucrare şi lucrarea a cărei completare este1

·   vedeta de titlu pentru lucrare

 

·   vedeta/vedetele de nume pentru persoană/persoane şi/sau pentru colectivitate/ colectivităţi care are/au responsabilitatea principală pentru lucrării

 

·   vedeta/vedetele de subiect şi/sau indicele/indicii de clasificare pentru subiectul/ subiectele principal(e) al(e) lucrării/lucrărilor

 

·   notă privind forma lucrării

 

·   menţiunea de date matematice - coordonate

 

·   notă privind ... istoricul bibliografic – lucrarea precedentă/succesoare

 

·   notă privind istoricul bibliografic – supliment

 

 

·   notă privind ... istoricul bibliografic – lucrarea completare

 

Notă:

1. Relaţia dintre lucrare şi lucrarea precedentă, succesoare, supliment sau completare este considerată cerinţă minimală doar dacă relaţia dintre entităţi este referenţială.

 

 

Tabelul 7.7  Selectarea unei Expresii

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.7 să selecteze o expresie

·   relaţia/relaţiile dintre persoana/persoanele şi/sau colectivitatea/colectivităţile responsabile şi expresie

 

 

 

·   forma expresiei

 

·   limba expresiei2

·   altă caracteristică distinctivă

 

 

·   restricţii de utilizare a expresiei

 

·   frecvenţa previzionată a apariţiei (serial)

 

·   tipul partiturii (notaţie muzicală)

 

·   mediul de interpretare a expresiei (notaţie muzicală)

 

·   scara (imagine/obiect cartografic)

 

·   relaţia dintre expresie şi expresia precedentă şi/sau succesoare

 

·   relaţia dintre expresie şi expresie al cărui supliment este3

 

·   relaţia dintre expresie şi expresia a cărei completare este3

 

·   relaţia dintre versiunea revizuită şi expresia pe care se bazează versiunea revizuită3

 

·   relaţia dintre aranjamentul muzical şi expresia pe care se bazează aranjamentul3

 

·   relaţia dintre traducere şi expresia pe care se bazează traducerea3

·   vedeta/vedetele de nume a(le) persoanei/persoanelor şi/sau a(le) colectivităţii/ colectivităţilor care au responsabilitatea principală pentru expresie

 

·   notă privind forma expresiei1

 

·   notă privind limba

·   notă privind caracteristica distinctivă a expresiei

 

·   notă privind restricţiile de utilizare

 

·   menţiunea de frecvenţă

 

 

·   menţiunea de prezentare muzicală – tipul partiturii

 

·   notă privind mediul de interpretare a expresiei

 

·   menţiunea de date matematice – scara

 

·   notă privind ... istoricul bibliografic - expresia precedentă/succesoare

 

·   notă privind istoricul bibliografic – supliment

 

 

·   notă privind istoricul bibliografic – completare

 

 

·   notă privind istoricul bibliografic – versiune revizuită

 

·   notă privind istoricul bibliografic – aranjament muzical

 

·   notă privind istoricul bibliografic – traducere

 

Note:

1. O notă privind forma expresiei este considerată o cerinţă minimală doar dacă forma expresiei nu poate fi dedusă din alte date din înregistrare.

2. Limba expresiei este considerată o cerinţă minimală doar în cazul în care conţinutul lingvistic este semnificativ.

3. Relaţia dintre expresie şi expresia precedentă, succesoare, supliment sau completare este considerată o cerinţă minimală doar dacă relaţia este referenţială. Dacă expresia nu  poate fi pusă în relaţie cu expresia specifică pe care o precede, succede, suplimentează sau completează, ori cu o expresie specifică pe care s-a bazat revizuirea, aranjamentul muzical sau traducerea, ori dacă identificarea expresiei specifice pe care s-a bazat nu este considerată a fi importantă, atunci, expresia poate fi simplu pusă în relaţie cu lucrarea relevantă.

 

 

 

 

 

 

Tabelul 7.8  Selectarea unei Manifestări

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.8 să selecteze o manifestare

·   menţiunea de responsabilitate

 

 

 

 

 

 

 

·   desemnarea ediţiei/numărului

 

 

 

·   data publicării/difuzării

 

·   tipul de suport

 

 

·   mediul fizic1

 

 

·   dimensiunile suportului2

 

·   raportul de reducere (microformat)

 

·   format de prezentare (proiecţie vizuală)

 

·   cerinţe de sistem (resursă electronică)

·   menţiunea de responsabilitate care identifică persoana/persoanele şi/sau grupul/grupurile care au responsabilitatea principală pentru conţinut

 

·   menţiunea de ediţie

·   menţiunea suplimentară de ediţie

 

·   data publicării, difuzării etc.

 

·   desemnarea materialului specific

 

·   notă privind descrierea fizică – mediu

 

·   dimensiuni

 

·   notă privind descrierea fizică – raport de reducere

 

·   notă privind descrierea fizică – format de prezentare

 

·   notă privind cerinţele de sistem

 

Note:

1. Mediul fizic este considerat o cerinţă minimală doar în cazul în care este potenţial important pentru utilizatori (e.g. film bazat pe nitraţi).

2. Dimensiunile suportului sunt considerate o cerinţă minimală doar în cazurile în care dimensiunile sunt semnificative, prin prisma echipamentului cerut pentru reproducere etc. (e.g. dischete, casete).

 

 

Tabelul 7.9  Obţinerea unei Manifestări

 

Să permită utilizatorului

înregistrarea bibliografică naţională de nivel minimal ar trebui să reflecte atributele şi relaţiile logice

şi ar trebui să includă aceste elemente specifice de date

7.9 să obţină o manifestare

·   titlul manifestării

 

·   menţiunea de responsabilitate

 

 

 

 

 

 

 

·   desemnarea ediţiei/numărului

 

 

 

·   locul de publicare/difuzare

 

 

·   editura/difuzorul

 

·   data publicării/difuzării

 

·   menţiunea de serie/colecţie

 

 

 

 

 

 

 

·   tipul suportului

 

 

·   identificatorul manifestării

 

 

·   sursa de achiziţie/autorizarea accesului2

 

·   restricţii privind accesul la manifestare

 

·   numerotarea filelor (carte veche)

 

·   colaţiune (carte veche)

 

 

·   frecvenţa previzionată (serial)

 

·   numerotare (serial)

 

·   mod de acces (resursa electronică la distanţă)

 

·   adresa de acces (resursa electronică la distanţă)

·   titlul propriu-zis

 

·   menţiunea/menţiunile de responsabilitate care identifică persoana/persoanele şi/sau grupul/grupurile care au responsabilitatea principală pentru conţinut

 

·   menţiunea de ediţie

·   menţiunea suplimentară de ediţie

 

·   locul de publicare, difuzare etc.

 

·   editura, difuzorul etc.

 

·   data publicării/difuzării etc.

 

·   titlul propriu-zis al seriei/colecţiei

·   prima menţiune de responsabilitate pentru serie/colecţie1

·   numerotarea în cadrul seriei/colecţiei

 

·   desemnarea materialului specific

 

·   numărul standard (sau substitutul său)

 

·   notă referitoare la ... disponibilitate

 

·   notă referitoare la restricţiile de acces

 

·   notă privind descrierea fizică - numerotarea filelor

 

·   notă privind descrierea fizică – colaţiune

 

·   menţiunea de frecvenţă

 

·   numerotare (serial)

 

·   notă privind modul de acces - mod de acces

 

·   notă privind modul de acces - adresa de acces

 

Note:

1. Menţiunea de responsabilitate referitoare la serie/colecţie este considerată o cerinţă minimală doar în cazurile în care titlul seriei/colecţiei este insuficient pentru identificarea seriei/colecţiei.

2. Sursa de achiziţie/autorizarea accesului este considerată o cerinţă minimală doar în cazurile în care manifestarea este susceptibilă de a nu putea fi obţinută pe căile comerciale normale.

 

 

7.3 Nivelul minimal al înregistrării bibliografice naţionale

 

Ceea ce urmează este o recapitulare a cerinţelor minimale — identificate în Tabelele 7.1 – 7.9 — rearanjate în două grupe mari: elementele descriptive şi elementele de organizare. Luate împreună, aceste cerinţe informaţionale constituie nivelul minimal al înregistrării bibliografice naţionale, recomandat de grupul de lucru.

 

Elementele de date care nu se aplică decât unui sub-tip a unei entităţi sunt marcate cu simboluri speciale (e.g. 4  indică un element de date care se aplică doar serialelor). Sub-tipul este identificat în paranteze, după termenul care desemnează elementul de date.

 

Elemente descriptive

 

Zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate

 

·         titlul propriu-zis (include numărul/titlul părţii)

 • titlul/titlurile paralel(e)1
 • menţiunea/menţiunile de responsabilitate care identifică persoana/persoanele şi/sau grupul/ grupurile care au responsabilitatea principală pentru conţinut

 

Zona ediţiei

 

 • menţiunea de ediţie
 • menţiunea suplimentară de ediţie

 

Zona materialului specific (sau tipul publicării)

 

4  numerotarea (seriale)

Ù  menţiunea de date matematice – coordonate (lucrare cartografică)

Ù  menţiunea de date matematice – scara (imagine/obiect cartografic)

k menţiunea de prezentare muzicală – tipul partiturii (notaţie muzicală)

 

Zona publicării, difuzării etc.

 

 • locul publicării, difuzării etc.
 • editura, difuzorul etc.
 • data publicării, difuzării etc.

 

Zona descrierii fizice

 

 • desemnarea materialului specific
 • caracterizarea cantitativă2
 • dimensiuni3

 

Zona seriei/colecţiei

 

 • titlul propriu-zis al seriei/colecţiei
 • titlul/titlurile paralel(e) al(e) seriei/colecţiei4
 • prima menţiune de responsabilitate pentru serie/colecţie5

 

Zona notelor

 

 • notă privind forma expresiei6
 • notă privind limba7
 • notă privind caracteristica distinctivă a expresiei

4  menţiunea de frecvenţă (seriale)

k notă privind mediul de interpretare a expresiei (notaţie muzicală sau fonogramă)

 

 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic – succesor8
 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic – supliment8
 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic – completare8
 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic  - revizie
 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic -  traducere
 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic -  lucrare-părinte9
 • notă privind ediţia şi istoricul bibliografic -  aranjament (muzică)

 

 • notă privind descrierea fizică – mediul10

& notă privind descrierea fizică -  numerotarea filelor (carte veche)

& notă privind descrierea fizică -  colaţiune (carte veche)

$ notă privind descrierea fizică  - raport de reducere (microformate)

=  notă privind descrierea fizică - format de prezentare (proiecţii vizuale)

:  notă privind cerinţele sistemului (resurse electronice)

 

 • notă privind legătura şi disponibilitatea – sursa de achiziţie/acces11

 

 • notă privind restricţiile de utilizare/acces

 

:  notă privind modul de acces – mod de acces (resursele electronice la distanţă)

:  notă privind modul de acces – adresă de acces (resursele electronice la distanţă)

 

Zona numărului standard (sau substitutul său) şi a termenilor de disponibilitate

 

 • numărul standard (sau substitutul său)

 

Note:

1. Titlurile paralele ar trebui incluse în înregistrarea minimală doar dacă agenţia bibliografică naţională le consideră importante pentru utilizatori.

2. Caracterizarea cantitativă a suportului este considerată o cerinţă minimală doar în cazurile în care aceasta are potenţialul de a semnala diferenţele dintre o manifestare şi alta (e.g.  numărul de pagini). Caracterizarea cantitativă a expresiei (timpul/durata interpretării) este considerată o cerinţă minimală doar pentru materialele audio-vizuale.

3. Dimensiunile suportului sunt considerate o cerinţă minimală doar în cazurile în care dimensiunile sunt semnificative prin prisma echipamentului cerut de reproducere etc. (e.g. dischete, casete).

4. Titlurile paralele ale seriei/colecţiei ar trebui incluse în înregistrarea minimală doar dacă agenţia bibliografică naţională le consideră importante pentru utilizatori.

5. Menţiunea de responsabilitate de serie/colecţie este considerată o cerinţă minimală doar în cazurile în care titlul seriei/colecţiei este insuficient pentru identificarea seriei/colecţiei.

6. O notă privind forma expresiei este considerată o cerinţă minimală doar dacă forma expresiei nu poate fi dedusă din alte date din înregistrare.

7. O notă privind limba este considerată o cerinţă minimală doar în cazul în care conţinutul lingvistic al expresiei este semnificativ.

8. Notele privind lucrările sau expresiile precedente/succesoare, suplimentele şi completările sunt considerată cerinţe minimale doar dacă relaţia dintre entităţi este referenţială.

9. O notă privind relaţia dintre lucrare şi lucrarea-părinte este considerată o cerinţă minimală doar în cazurile în care lucrarea este o componentă dependentă de lucrarea-părinte.

10. Mediul fizic este considerat o cerinţă minimală doar în cazurile în care acesta este potenţial important pentru utilizatori (e.g. film bazat pe nitraţi).

11. O notă privind sursa de achiziţie/acces este considerată o cerinţă minimală doar în cazurile în care manifestarea este susceptibilă de a nu putea fi obţinută pe căile comerciale normale.

 

Elemente de organizare

 
Vedete de nume

 

·         vedetă/vedete de nume de persoană/persoane şi/sau colectivitate/colectivităţi cu responsabilitate principală pentru lucrare/lucrări

·         vedetă/vedete nume de persoană/persoane şi/sau colectivitate/colectivităţi cu responsabilitate principală pentru expresie/expresii

 

Vedete de titlu

 

·         vedetă/vedete de titlu pentru lucrare/lucrări

 

·         adăugire la titlu uniform – limba1

 

·         adăugire la titlu uniform -  altă caracteristică distinctivă

 

k adăugire la titlu uniform -   mediul de interpretare (muzică)2

 

k adăugire la titlu uniform –  desemnare numerică (muzică)2

 

k adăugire la titlu uniform -  chei (muzică)2

 

k adăugire la titlu uniform -  menţiunea de aranjament (muzică)

 

 

Vedete pentru serie/colecţie

 

·         vedeta de serie/colecţie

 

 

Vedete de subiect/indici de clasificare

 

·         vedeta/vedetele de subiect şi/sau indicele/indicii de clasificare pentru subiectul/subiectele principal(e) al(e) lucrării/lucrărilor

 

Note:

1. O adăugire la titlul uniform care să indice limba este considerată o cerinţă minimală doar dacă este nevoie să se facă diferenţierea între multiplele expresii ale aceleiaşi lucrări, în limbi diferite.

2.  Mediul de interpretare, desemnarea numerică şi cheia sunt considerate cerinţe de bază doar pentru lucrările muzicale fără titluri distincte dar care indică doar forma muzicală (e.g. simfonie, concert).

 

 

7.3.1 Aplicare

 

Aplicarea cerinţelor minimale statuate mai sus presupune respectarea următoarelor principii:

 

1.     Un element de date specificat ca cerinţă pentru nivelul minimal al înregistrării trebuie inclus doar când este aplicabil entităţii descrise în înregistrare (e.g. dacă manifestării descrise în înregistrare îi lipseşte menţiunea de ediţie, nu va fi consemnată în înregistrare nici o menţiune de ediţie).

2.     Un element tehnic de date, precum coordonatele pentru o imagine sau obiect cartografic ori cerinţele de sistem pentru resursa electronică, cu toate că sunt specificate ca cerinţe pentru nivelul minimal, pot fi omise dacă informaţia cerută nu poate fi uşor determinată printr-o examinare a entităţii.

3.     O relaţie întreg/parte (e.g. relaţia dintre o lucrare şi seria căreia îi aparţine lucrarea sau relaţia dintre partea dependentă a lucrării şi lucrarea-părinte) este cerută pentru nivelul minimal al înregistrării, doar în cazurile în care agenţia bibliografică naţională preferă să analizeze lucrarea mai amplă. Cerinţa minimală nu implică necesitatea analizării tuturor lucrărilor cu părţile lor componente.

4.     Dacă elementele de date minimale sunt insuficiente pentru a diferenţia o anumită entitate de altă entitate cu caracteristici similare, se vor indica, ca necesare, elemente adiţionale, asociate cu entitatea, în coloana „identificare” din Tabelele 6.1-6.4.

 

De asemenea, se presupune că în timp ce nivelul minimal de funcţionalitate recomandat va fi aplicat ca normă înregistrărilor cuprinse în bibliografia naţională, acesta nu va fi, în mod necesar, o cerinţă absolută. Este recunoscut faptul că agenţiile bibliografice naţionale pot prefera ca să includă în bibliografia naţională anumite categorii de materiale pe care ele le tratează numai ca materiale „listate” [listed materials] şi că pentru acele categorii de materiale pot stabili un nivel minimal de funcţionalitate şi cerinţe minimale de date care nu sunt în conformitate cu cele recomandate pentru nivelul minimal al înregistrării. În aceeaşi ordine de idei, se recunoaşte că pentru anumite categorii de materiale, agenţiile bibliografice naţionale pot prefera să furnizeze un nivel mai aprofundat al prelucrării decât cerinţele minimale.