Cuprins

Cuvânt înainte
Programul Naţional de Cercetare "Alburnus Maior"


           În mod paradoxal, cercetările arheologice beneficiază de amploarea unor mari programe în situaţii extreme, generând salvarea vestigiilor ameninţate de proiecte economice de mare amplitudine. Exemplul de la Abu-Simbel (Assuan) - Egipt reprezintă o referinţă externă în acest sens, iar proiectele lucrărilor de excepţie din România anilor 1960-1970 de la Ripiceni pe Prut, zona Cazanelor pe Dunăre, de la castrele romane de pe Olt sau din ansamblul Bicazului, pe Bistriţa, au prilejuit fiecare rezultate spectaculoase.
           Nici în cazul lucrărilor arheologice de la Roşia Montană nu ne aflăm într-o altă situaţie. Modeste şi aleatorii, fără un plan sistematic de abordare, săpăturile arheologice din anii '80 au avut caracterul unor sondaje, întreprinse cu fonduri financiare reduse şi efectuate integral în răgazul câtorva zile de lucru.
           Negreşit, importanţa ansamblului antic şi medieval de la Roşia Montană nu a generat până de curând un demers de cercetare pe măsura potenţialului său istorico-arheologic, arhitectural, etnografic, artistic, ca peisaj istoric.
           Astfel că, abia în împrejurarea investiţiei economice pe seama minelor de la Roşia Montană, care a început în 1999, s-a putut contura un proiect logic de abordare a siturilor istorice dintr-o perspectivă coerentă şi o cercetare sistematică.
           Un atare proiect cu abordare arheologică a început în anul 2000, primind treptat contururi care au completat cadrul iniţial, el fiind substanţial finanţat de către investitor: în 2000 cu 1 miliard lei, în 2001 cu 31.000.000.000 lei, în 2002 cu 43.000.000.000 lei.
           Pus la început, în 2000, sub semnul conlucrării şi parteneriatului dintre C.P.P.C.N. - Centrul de Proiectare pentru Patrimoniul Cultural Naţional - devenit ulterior I.N.M.I. - Institutul Naţional al Monumentelor Istorice -, Muzeul Naţional al Unirii şi o firmă privată de arheologie din Alba Iulia, proiectul a învederat implicaţii şi sarcini dificile, rezultatele acestei prime campanii fiind încă neconcludente.
           Atare situaţii au determinat decizia Ministerului Culturii şi Cultelor de a institui Programul Naţional de Cercetare "Alburnus Maior", la 7 martie 2001, şi de a-l pune sub autoritatea fermă a Muzeului Naţional de Istorie a României.
           Câteva consideraţii, aprecieri şi detalii tehnice despre acest program sunt semnificative:
           - Cercetările de la Roşia Montană au fost abordate sistematic, fiind angajate prin campanii pe perioada mai-octombrie a fiecărui an, antrenând cca. 70 de arheologi, sprijiniţi de cca. 300 de muncitori.
           - Echipele de cercetare s-au internaţionalizat, iar prin organizarea comunicării dintre participanţi, rezultatele au fost incluse şi sistematizate într-o bază de date.
           - Abordarea sistematică a siturilor a permis practicarea de săpături pe spaţii vaste, fiind decopertaţi peste 22.000 m2, modalităţi care au prilejuit descoperiri senzaţionale, capabile să ofere, pentru prima dată în cazul arheologiei miniere de la Roşia Montană şi din România, o imagine coerentă şi de ansamblu asupra unui grup de aşezări montane.
           - Echipele de arheologi, speologi, topografi, geologi, completate din 2001 de etnografi, istorici şi arhitecţi, de statisticieni şi informaticieni, au făcut posibile rezultatele ştiinţifice preliminare care fixează rolul mineritului antic şi medieval din zonă, caracteristicile arhitecturale, istorice şi etnografice ale habitatului în cauză.
           - Descoperirile noi şi spectaculoase de complexe de locuire, diferite edificii, instalaţii, vestigii de suprafaţă şi de subteran relevate acum, identificate, sunt completate de o suită de artefacte din registrul ocupaţiei miniere cu o mare valoare documentară; numărul foarte mare al pieselor epigrafice rezultate din săpături întrece orice aşteptare, toate completând (uneori modificând) în mod spectaculos datele cunoscute.
           - Cercetarea etnografică a aşezărilor din perimetrul Roşiei Montane şi cercetările de istorie orală, care dublează demersul arheologic, au condus - pe lângă concluziile strict teoretice - la identificarea şi achiziţionarea unor obiecte de mare valoare. La fel, cercetarea de monument istoric adaugă noi şi importante date pentru cunoaşterea specificului arhitecturii locale, a habitatului ca atare.
           Sistematizate şi bine studiate, demersurile ştiinţifice au permis proiectanţilor de la Roşia Montană să abordeze documentaţia tehnică în corelaţie directă cu:
           a) Obligaţia investitorului de a respecta concluziile cercetărilor arheologice şi de arhitectură, protejând vestigiile şi rezervaţia istorică conform prevederilor legilor referitoare la monumente istorice şi situri arheologice;
           b) Sarcina investitorului de a susţine financiar - pe lângă cercetările în sine - lucrările de conservare şi restaurare a zonei nucleului istoric central şi respectiv, a edificării unui centru cultural minier, care să înscrie şi să afirme o instituţie complexă pentru valorificarea patrimoniului muzeal identificat şi a potenţialului cultural zonal.
           Conlucrarea dintre echipele de cercetare şi cele de proiectare a asigurat ca - după o sistematică asistenţă şi control de specialitate - să se configureze un proiect de conservare-restaurare avizat de către Comisia Naţională a Monumentelor Istorice şi Comisia Naţională de Arheologie. În repetate rânduri, reprezentanţii organismelor ştiinţifice naţionale, conducerea Ministerului Culturii şi Cultelor, au dezbătut la faţa locului şi în reuniuni ştiinţifice asupra lucrărilor de cercetare, conservare, restaurare şi valorificare de la Roşia Montană, considerându-le de interes major şi naţional, capabile să ofere un model de abordare pentru alte proiecte de acelaşi fel.
           Viziunea modernă de prezervare a descoperirilor şi de corelare a acestora cu dezvoltarea ulterioară a aşezării a permis descărcări - încă parţiale - de sarcină arheologică pentru zona cu situri arheologice dispărute sau vădit afectate de exploatări miniere din epocile trecute. S-au propus teme de prezentare pentru dezvoltarea turismului cultural şi a meşteşugurilor tradiţionale din zonă. N-au fost ocolite, în dezbateri foarte calificate, problemele acordului cu peisajul; s-a cerut însă ca acesta să fie structurat conform rigorii realiste. Care peisaj? Cel din veacul al XVIII-lea, al XIX-lea sau al XX-lea? De la propunerile Comisiunii Monumentelor Naturii din 1934, făcute din iniţiativa lui Alexandru Borza, la Roşia Montană peisajul a suferit nenumărate agresiuni, urmate de multiple transformări.
           Roşia Montană contemporană este o localitate defavorizată, cu numeroase probleme de natură economică şi socială. Mijloacele de redresare, cele de implementare a unor noi resurse, cele locale, sunt foarte reduse şi nu pot fi imaginate în afara unor investiţii substanţiale.
           Din astfel de raţiuni obiective şi determinante, Ministerul Culturii şi Cultelor apreciază că patrimoniul cultural oferă suportul unor politici de dezvoltare durabilă, în care sens a angajat şi coordonat lucrările de cercetare, salvare, conservare-restaurare şi protecţie de la Roşia Montană. Şi, bineînţeles, din raţiunile ce decurg din legile statului român, care ne obligă să asistăm ştiinţific proiectele economice care vizează patrimoniul istoric.
           Acestea nu privesc, desigur, aspectele tehnologice şi cele referitoare la impactul ecologic al investiţiei exploatării miniere, care cad în sarcina şi atribuţiile altor organisme specializate ale statului român, dar pe care proiectul cultural le-a avut în vedere, în limitele competenţelor sale.
           Rezultatele cercetărilor în plan cultural, ca atare, au condus neîndoielnic la:
           - stabilirea unor mai precise orizonturi cronologice privind exploatarea aurului şi argintului de la Roşia Montană;
           - înţelegerea şi exploatarea dinamicii miniere şi a aşezării de la Roşia Montană;
           - restituirea arhitecturii specifice miniere, a repertoriului de forme şi mijloace de exprimare a acesteia;
           - delimitarea zonelor de protecţie şi a intereselor de conservare-restaurare;
           - înfiinţarea Centrului Cultural Naţional Minier, ca pivot al strategiilor culturale în zonă.
          
           Săpăturile arheologice, celelalte lucrări ce privesc Programul Naţional de Cercetare "Alburnus Maior" (de restaurare, muzeografie, expoziţionale, editoriale), pot fi evaluate a se încheia în 2003-2004. Ele permit de pe acum câteva constatări:
           - Şantierele de cercetări arheologice cu componente interdisciplinare, organizate pe echipe complexe şi bine articulate sunt asiguratorii pentru rezultate deosebite;
           - Roşia Montană a oferit cercetătorilor români ocazia unor examene ale competiţiei şi competenţei acestora, reliefând nivelul profesional înalt şi capacitatea de cooperare determinată de obiectivul major al protecţiei patrimoniului cultural.
           Ministerul Culturii şi Cultelor mulţumeşte - odată cu apariţia primului volum dedicat cercetărilor de la Roşia Montană - în primul rând arheologilor participanţi, dar şi tuturor instituţiilor şi specialiştilor care au făcut posibil acest Program Naţional.
           Colegilor din muzee, laboratoare de conservare-restaurare, universitarilor de la departamentul de geologie minieră al Universităţii Babeş-Bolyai de la Cluj-Napoca, universitarilor francezi de la CNRS - Centre National de Recherche Scientifique, şi celor de la Universitatea Le Mirail din Toulouse, precum şi specialiştilor germani de la Universitatea Tehnică din München, li se adresează recunoştinţa noastră pentru pasiunea şi competenţa lor profesională cu care au scos la lumină - la Roşia Montană - un excepţional patrimoniu istoric european.

Prof. dr. Ioan Opriş