COMISIA NAŢIONALĂ DE ARHEOLOGIE

Din octombrie 2006 ordinele de zi ale sedintelor Comisiei Nationale de Arheologie pot fi consultate la adresa http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=135

Cereri de finanţare 2006 (SA-CF2) - punctaje obţinute

Cereri de finanţare (SA-CF2) conform OMCC 2292/27.09.2005 pentru anul 2006

ŞEDINŢELE COMISIEI NAŢIONALE DE ARHEOLOGIE:

Arhiva

Solicitare de propuneri pentru îmbunătăţirea unor documente

Conform deciziei CNA din sedinta din 28.01.2005, documentatiile arheologice trimise spre analiza comisiei, trebuie prezentate in sedinta comisiei de catre autori

_______________________________________________________________________________

Extras din OG 43/2000 (cu modificările din Legea 378/2001 şi Legea 462/2003) privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Comisiei Naţionale de Arheologie

CAPITOLUL III
Instituţii şi organisme de specialitate cu atribuţii
în domeniul protejării patrimoniului arheologic

Art. 12. − (1) Se reorganizează Comisia Naţională de Arheologie, ca organism ştiinţific de specialitate, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în domeniul patrimoniului arheologic, pe lângă Ministerul Culturii şi Cultelor. Comisia Naţională de Arheologie funcţionează sub autoritatea ştiinţifică a Academiei Române.
(2) Comisia Naţională de Arheologie este formată din specialişti în domeniu, care îşi desfăşoară activitatea în institutele de profil arheologic, muzee, precum şi în alte instituţii.
(3) Comisia Naţională de Arheologie elaborează strategiile, avizează programele naţionale de cercetare, metodologiile, normativele şi reglementările tehnico-ştiinţifice din domeniul cercetării arheologice.
(4) Comisia Naţională de Arheologie are 21 de membri şi funcţionează în conformitate cu regulamentul său de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
(5) Funcţionarea Comisiei Naţionale de Arheologie este asigurată de Ministerul Culturii şi Cultelor.
(6) Directorul Direcţiei Arheologie din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor este de drept secretarul Comisiei Naţionale de Arheologie.

Art. 13. − (1) Componenţa nominală a Comisiei Naţionale de Arheologie este aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, dintre specialiştii în domeniu, propuşi în conformitate cu prezentul articol. Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie au un mandat de 4 ani care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.
(2) Membrii Comisiei Naţionale de Arheologie sunt propuşi, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, de către:

a) Comisia Naţională de Arheologie;
b) Academia Română, prin institutele sale de specialitate;
c) facultăţile şi institutele de cercetare de specialitate din domeniul învăţământului;
d) Ministerul Culturii şi Cultelor;
e) muzeele şi asociaţiile profesionale în domeniu,

(3) Preşedintele Comisiei Naţionale de Arheologie este propus ministrului culturii şi cultelor de către membrii acesteia prin vot secret şi are, la data alegerii sale, un mandat de 4 ani.


Art. 14. − Comisia Naţională de Arheologie are următoarele atribuţii:

a) elaborează strategia naţională în domeniul cercetării arheologice;
b) avizează planul anual al cercetărilor arheologice din România;
c) avizează normele şi metodologiile din domeniul cercetării arheologice;
d) elaborează şi actualizează Regulamentul săpăturilor arheologice;
e) analizează solicitările cu privire la eliberarea autorizaţiilor de săpături arheologice, indiferent de sursa lor de finanţare.
f) propune clasarea siturilor arheologice;
g) stabileşte criteriile şi avizează atestarea specialiştilor şi experţilor din domeniul cercetării arheologice, înscrişi în Registrul arheologilor;
h) avizează documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului care cuprind situri arheologice sau zone cu patrimoniu arheologic reperat;
i) avizează studiile de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniul arheologic;
j) formulează priorităţile cercetării arheologice în vederea alocării sumelor necesare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor;
k) propune Ministerului Culturii şi Cultelor sau autorităţilor administraţiei publice locale achiziţionarea de terenuri cu bunuri de patrimoniu arheologic;
l) analizează contestaţiile din domeniul său de competenţă;
m) avizează programele de pregătire a specialiştilor şi planurile de specializare în domeniul cercetării arheologice;
n) reprezintă România în cadrul organismelor internaţionale de specialitate similare;
o) avizează planul cercetărilor arheologice efectuate de misiunile arheologice române pe teritoriul altor state, precum şi protocoalele de colaborare cu parteneri străini privind cercetări arheologice din România.
o1) propune actualizarea Listei cuprinzând siturile arheologice de interes prioritar;
p) propune actualizarea listei siturilor de interes arheologic prioritar;
q) îndeplineşte şi alte atribuţii din domeniu, în condiţiile legii (sus)

________________________________________________________MEMBRII COMISIEI NAŢIONALE DE ARHEOLOGIE:

1. MIHAI BĂRBULESCU
2. MIRCEA BABEŞ
3. ALEXANDRU BARNEA
4. DOINA BENEA
5. OANA DAMIAN
6. PAUL DAMIAN
7. FLORIN DRAŞOVEAN
8. GHEORGHE DUMITROAIA
9. PETRE GHERGHE
10. IOAN GLODARIU
11. FLORIN HĂU
12. CRIŞAN MUŞEŢEANU
13. GHEORGHE PAPUC
14. ADRIANA PESCARU
15. DRAGOMIR POPOVICI
16. VALERIU SÂRBU
17. VICTOR SPINEI
18. ALEXANDRU SUCEVEANU
19. FLORIN TOPOLEANU
20. GEORGE TROHANI
21. DUMITRU ŢEICU

(sus)

COMISIA NAŢIONALĂ DE ARHEOLOGIE – ŞEDINŢA DIN 26.05.2004 (CLUJ-NAPOCA)
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Planului Naţional de Cercetare Arheologică - 2004

(sus)

COMISIA NAŢIONALĂ DE ARHEOLOGIE – ŞEDINŢA DIN 26.03.2004
ORDINE DE ZI

1. Avizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Naţionale de Arheologie
2. Avizarea Standardelor
şi procedurilor arheologice
3
. Situri arheologice – propuneri pentru LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 (grupa valorică A)
4. Avizare Studiu de fezabilitate autostrada Borş - Braşov

5. Proiecte de cercetare pentru săpăturile preventive de pe traseul autostrăzii Borş - Braşov
6.Documentaţia pentru
şantierul arheologic Bucureşti - Militari - „Câmpul Boja“
7. Diverse

(sus)

COMISIA NAŢIONALĂ DE ARHEOLOGIE – ŞEDINŢA DIN 20.02.2004
ORDINE DE ZI

1. Situri arheologice – propuneri pentru LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004
2. Documentaţia pentru cercetările arheologice de pe traseul autostrăzii Borş - Braşov
3. Diverse

Discuţii

Pentru o mai bună evidenţă a descoperirilor arheologice, din necesitatea de a avea un limbaj controlat, propunem în discuţia Comisiei Naţionale de Arheologie tezaure de termeni care sunt utilizate în Repertoriul Arheologic Naţional, evidenţa patrimoniului mobil, baza de date a cercetărilor arheologice din România etc.

________________________________________________________________

Solicitare de propuneri pentru îmbunătăţirea unor documente

În şedinţa din 24.02.2005, Comisia Naţională de Arheologie a hotărât ca, până la data urmatoarei şedinţe (31.03.2005), sa fie aduse la cunoştinţa comisiei toate propunerile considerate a fi necesare privind modificarea şi amendarea urmatoarelor ordine:
- OMCC 2392/06.09.2004 privind instituirea Standardelor si Procedurilor
Arheologice http://www.cimec.ro/Arheologie/standarde2.htm

- OMC 2072/03.07.2000 privind instituirea Registrului Arheologilor
http://www.cimec.ro/Resurse/Legislatie/registr_arh.htm

Propunerile se trimit prin e-mail pe adresa: emilian.gamureac@cultura.ro

Emilian Gamureac
Compartimentul Arheologie

25 februarie 2005

____________________________________________________________________________

 

 

Tezaur de termeni – epoci/perioade (descărcaţi fişierul)

(sus)


Data publicării: 18.02.2004
Data ultimei actualizări: 01.10.2006